– Ta norskboka ut av skapet!

Pål Fredrik Børresen er lektor ved Elverum vgs, og underviser i norsk og kommunikasjon og kultur. I tillegg er han en av forfatterne av norskverket, Appell, og sammen med de andre forfatterne mener Pål Fredrik at de har laget et læreverk som gjør det enkelt å implementere den nye læreplanen i norskundervisningen.

Pål Fredrik forteller at flere har spurt han hvordan man egentlig kan lage et helt nytt verk i et fag med en så innarbeidet læreboktradisjon. – Vi mener å ha laget et læreverk som på en nyskapende måte kan bidra til at elevene tar læreboka ut av skapet og bruker den som et aktivt verktøy i undervisningen.

Gjøre-bok fremfor en lese-bok

Appell har en pedagogisk profil som skiller seg fra andre lærebøker. – Vi tror at et læreverk som i større grad enn andre legger til rette for samhandling og økt grad av elevaktivitet, vil støtte læringen enda bedre for det mangfoldet av elever som fremtidens skole skal møte, forteller Pål Fredrik ivrig.

Dette gjør at Appell kan kjennetegnes av å være en gjøre-bok fremfor en lese-bok. Kapitlene har korte og konsise framstillinger av fagstoff, med fokus på deltreningsoppgaver, oppdrag og kurs. – På den måten tilbyr vi et verktøy som elevene trenger for å aktiviseres.

Mer plass til primærtekstene

Appell skal også kunne fungere som et oppslagsverk, både for lærer og elev. – En av måtene vi har lagt til rette for dette er ved å redusere mengden med sekundærstoff. Det er med på å gi lærerne stor fleksibilitet i hvordan de ønsker å jobbe med stoffet og ikke minst er det med på å legge til rette for dybdelæring, mener Pål Fredrik.

Man kan fint jobbe seg igjennom boka kapittel for kapittel, men kanskje vel så spennende er det at man kan plukke ut de tekstene man ønsker å jobbe med. Da kan elevene heller bruke fagstoffet som en ressurs for å kunne analysere, tolke og reflektere over primærtekstene på en kritisk måte, og sette de inn i en kontekst. Dette mener Pål Fredrik er med på å gi primærtekstene en mer sentral plass.

MA73307

Forfatternes beste tips

I kapittel 1 i Appell Vg2/Vg3 møter elevene «Appelltips». For å gjøre elevene best mulig rustet til å lykkes med norskfaget, har forfatterne plukket ut noen av sine beste tips i dette kapitlet.

Les mer

Sider Fra Appell Vg2 Vg3 Side 1

Drømmescenario

Pål Fredrik mener at Appell støtter opp under fagets relevans og sentrale verdier, og gjør det enkelt å jobbe med kjerneelementene og de grunnleggende ferdighetene på en spennende og givende måte.

– Under et større tematisk prosjekt kan man komme inn i et klasserom der én elev har boka oppslått på kapittelet om kritisk lesing, en annen på kurs om tolkningstrappa, mens en tredje studerer hvordan hen kan bruke kreative virkemidler når hen skal skrive en fagartikkel, ønsker Pål Fredrik seg.  

MA73310

Nytt norskverk for Vg3?

Appell Vg2/Vg3 er en fellesutgave som dekker kompetansemålene for begge årstrinn. Med en samlet bok ønsker vi å tilby elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen.

Les mer om og bla i boka her

Produkt Analog@2X

Et norsklæreverk for dagens, og morgendagens elever

– Poenget er at Appell er et læreverk som legger til rette for å jobbe med stoffet på en rekke måter, og det oppmuntrer til elevaktivitet og til å la elevene jobbe utforskende med stoffet, slår Pål Fredrik fast. – Dessuten mener vi at kursene er til stor nytte, de vil være en solid støtte i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene og en ressurs i prosessen mot å gjøre elevene studieforberedt.

Appell-forfatterne mener at dette norskverket er akkurat en slik bok dagens og morgendagens elever trenger.

– Vi har laget en bok som elevene vil bruke, ikke bare ha liggende i elevskapet.

MA73284