Spansk 8–10

Dette er Amigos

Til skolestart 2021 vil du kunne bruke en rykende fersk utgave av Amigos, spansk for ungdomstrinnet. Den nye utgaven vil være heldigital, med alle de mulighetene dette innebærer, og er revidert i tråd med fagfornyelsen.

Amigos legger stor vekt på kommunikasjon og har den aktive eleven i sentrum. Elevene lærer relevante, høyfrekvente ord, uttrykk og setningsstrukturer slik at de kan ta i bruk språket og kommunisere fra første stund. 

Læreverket er systematisk bygd opp og har en tydelig språklig progresjon. Ved å følge denne progresjonen vil elevene gradvis tilegne seg nye uttrykksmåter for å kommunisere både muntlig og skriftlig om dagligdagse og personlige temaer. 

Læreverket har gjennomgående fokus på å utnytte flerspråklighet som ressurs.  

Det digitale formatet i Skolestudio gir stor fleksibilitet og du som lærer kan kombinere ulike ressurser slik du vil, og dele dem med dine elever. Dette gir en unik mulighet for å tilpasse innholdet til din egen undervisning og dine elevers nivå.

Skriftlige og muntlige tekster og oppgaver kombineres med interaktive oppgaver som legger vekt på vokabulartrening og grunnleggende språklige strukturer. Elevene har også mulighet til å spille inn lyd og kan på den måten øve på uttale og flyt.   

Temaer 

Amigos møter elevene muntlige og skriftlige tekster knyttet til dagligdagse situasjonerVed å bruke elevnære temaer og tekster ønsker vi å skape engasjement og relevans for elevene. Å bruke tekster og dialoger fra elevenes egen skolehverdag og fritid gir også en praktisk tilnærming til språket.

Elevene går fra å lære enkle fraser til å kunne kommunisere om personlige og dagligdagse temaer. Lydstøtte og ulike audiovisuelle ressurser gjør at elevene blir eksponert for spansk uttale og dermed blir vant til å høre språket.  

Læreverket gir også et innblikk i den spansktalende verden. Tekster om spansktalende land åpner en ny og spennende verden og gir ny innsikt i de spansktalende landenes kultur og historie.  

Oppgaver 

Amigos inneholder et rikt utvalg oppgaver hvor elevene får ha en utforskende og kreativ tilnærming til språket. Elevene får lytte, snakke, sammenlikne og eksperimentere. Utstrakt bruk av interaktive oppgaver gir variasjon og motivasjon i læringsprosessen. 

Språklige og grammatiske temaer forklares i tilknytning til tekstene, og følges opp av et riktig utvalg oppgaver som lar elevene øve og repetere grunnleggende språklige strukturer. Oppgaver som trener og utvider elevenes ordforråd har en sentral plass. Dette gir elevene et godt grunnlag for egen skriftlig og muntlig kommunikasjon. Repetisjon og resirkulering er grunnleggende i verket, og elevene vil møte sentral ord og uttrykk i nye sammenhenger gjennom hele læreverket.

Skolestudio

Alle fag. Alle trinn.

Gyldendal har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1–10, i bokform og digitalt i Skolestudio.

Til skolestart 2021 vil også KRLE, praktisk-estetiske fag og fremmedspråk finne sin plass i Skolestudio, enten som egne fag på ungdomstrinnet eller gjennom Salaby på barnetrinnet.

Les mer

Element I Skolestudio