Fransk 8–10

Dette er En route

Til skolestart 2021 kommer et helt nytt læreverk i fransk for ungdomstrinnet. Læreverket er heldigitalt med mange fleksible løsninger for innlæring av et nytt språk, utviklet i tråd med fagfornyelsen.

En route legger vekt på kommunikasjon og ulike tilnærminger til språket, slik at elevene kan bli aktive språkbrukere så tidlig som mulig. Det innebærer både å lese, lytte og forstå, og å kommunisere muntlig og skriftlig på ulike måter. Ved å følge progresjonen i læreverket, vil eleven gradvis kunne ta i bruk nye uttrykksmåter for å kommunisere om blant annet dagligdagse og personlige temaer. 

I franskverket En route finner du en gjenkjennbar struktur i alle temaene med en språklig progresjon i ulike teksttyper og oppgaver 

Et heldigitalt verk gir muligheter til å presentere både tekst og oppgaver på forskjellige måter. I Skolestudio kan du som lærer kombinere innhold slik du ønsker og tilpasse til elevenes nivå.  

Lydstøtte til tekster og egne lytteoppgaver gjør at eleven blir vant til å høre språket, og mulighet for å spille inn lyd gjør at elevene kan øve på uttalen og følge med på sin egen språklige utvikling.  

Ord og uttrykk blir fortløpende forklart etter tekstene, og en samlet alfabetisk ordliste til hele temaet gir elevene nyttig tilgang til ord de trenger. 

Temaer 

Temaene legger vekt på dagligdagse situasjoner i tråd med fagfornyelsen og går fra å lære enkle hilsefraser til å kunne kommunisere om ulike hverdagslige emner som skole, venner, sport og fritid, familieliv, mat og andre aktuelle temaer.  

Elevene blir kjent med Frankrike gjennom levemåter, tradisjoner og geografiske forhold. Kulturkunnskapen er knyttet til innholdet i det enkelte temaet. 

Oppgavetyper 

En route inneholder mange oppgaver der elever kan eksperimentere med språket, utforske, sammenlikne og øve. Franskverket gir solid støtte for innlæring av språklige strukturer og hjelp til å forstå tekst – som igjen gir elevene et godt grunnlag for muntlig og skriftlig progresjon og produksjon.  

Etter hver tekst fins det oppgaver til tekstforståelse. Andre oppgaver oppfordrer elevene til å ta i bruk innholdet i temaet muntlig og skriftlig, alene eller sammen med andreI tillegg har eleven mulighet til å trene på ordforråd og grammatikk på forskjellige måterSpråklige strukturer forklares og utdypes – både i tilknytning til oppgavene, men også i minigrammatikk. Hvert tema avsluttes med en oppsummerende skriftlig og muntlig oppgave og en mer utforskende oppgave som gir muligheter for fordypning.

Skolestudio

Alle fag. Alle trinn.

Gyldendal har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1–10, i bokform og digitalt i Skolestudio.

Til skolestart 2021 vil også KRLE, praktisk-estetiske fag og fremmedspråk finne sin plass i Skolestudio, enten som egne fag på ungdomstrinnet eller gjennom Salaby på barnetrinnet.

Les mer

Element I Skolestudio