Tysk 8–10

Dette er Spitze

Til skolestart 2021 kommer et helt nytt læreverk i tysk for ungdomstrinnet. Læreverket er heldigitalt og tilbyr varierte og fleksible ressurser spesielt tilrettelagt for innlæring av et nytt språk.

Spitze legger til rette for en engasjerende og variert tilnærming til tysk språk og kultur. Ved å starte med enkle, men nyttige ord og uttrykk legger Spitze til rette for at elevene tidlig skal bli aktive språkbrukere. 

Spitze har en naturlig progresjon som lar eleven gradvis ta i bruk nye uttrykksmåter for å kommunisere om blant annet dagligdagse og personlige temaer. 

Det digitale formatet i Skolestudio gir stor fleksibilitet. Du som lærer kan kombinere ulike ressurser slik du vil, og dele dem med dine elever. Dette gir en unik mulighet for å tilpasse innholdet til din egen undervisning og dine elevers nivå.

Lytting, lesing og snakking kombineres naturlig med interaktive øvingsoppgaver som vektlegger innlæring av ordforråd og sentrale språklige strukturer. Elevene får også mulighet til å spille inn lyd slik at de kan øve på uttale og følge med på sin egen språklige progresjon.  

Temaer 

Spitze tar for seg varierte og relevante tema. Ved å bruke Spitze lærer elevene å bruke språket i tråd med fagfornyelsens kompetansemål, slik at elevene kan kommunisere for eksempel om fritid, mat og familieliv. 

Spitze legger også vekt på at elevene skal få kjennskap til kulturen i de tyskspråklige landene, og har egne temaer knyttet til sentrale byer og land. I behandlingen av både språk og kultur tar Spitze utgangspunkt i det som kan være kjent fra elevene fra før, samtidig som de får ny kunnskap.

Temaene er valgt både med utgangspunkt i læreplanen og hva vi tror og håper kan være interessant for eleven. Dette kan være alt fra tysk fotball og bilindustri til å oppleve europeiske storbyer som Berlin og Wien.  

Oppgavetyper 

Spitze inneholder mange oppgaver der elever kan skrive, snakke, utforske, sammenlikne og øve. Oppgavetypene er varierte og spenner fra å velge rett oversettelse av ord og uttrykk til å svare med egne ord muntlig eller skriftlig. Du vil finne oppgaver både knyttet til enkelttekster og til spesielle emner, for eksempel innenfor uttale eller grammatikk.  

Ord, uttrykk og språklige strukturer forklares og utdypes underveis – både i tilknytning til tekst og oppgaver, men også i en sammenhengende grammatikkdel. Dette gir elevene et godt grunnlag for å ta i bruk ulike språklige strukturer i egen muntlig og skriftlig produksjon.

Skolestudio

Alle fag. Alle trinn.

Gyldendal har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1–10, i bokform og digitalt i Skolestudio.

Til skolestart 2021 vil også KRLE, praktisk-estetiske fag og fremmedspråk finne sin plass i Skolestudio, enten som egne fag på ungdomstrinnet eller gjennom Salaby på barnetrinnet.

Les mer

Element I Skolestudio