Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er algoritmebasert og adaptivt – det vil si at eleven får oppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivå.

Best utvikling for hver enkelt

En elev som viser mestring av et lærestoff får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse, for så bygge videre på denne kompetansen. En algoritme tilpasser kontinuerlig oppgaveanbefalingene til eleven og elevene vil oppleve mestring fordi de jobber med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem. 

Analyse og innsikt

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Lærer får, på lærersiden, informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og lignende. På bakgrunn av denne informasjonen kan læreren lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå, og tilpasse øvrig undervisning etter klassens nivå.  

Motivasjon og mestring

I Multi Smart Øving får elevene belønning for innsats og konsentrasjon. Det gis blant annet belønning for tre rette oppgaver på rad, og tid jobbet. Eleven får umiddelbar respons på avgitt svar og samler poeng for antall rette besvarelser. Dersom eleven svarer en del feil på oppgaver kan de få instruksjonsmateriell som del av oppgaveflyten sin. Det gis også tips til ulike måter å tenke på. Instruksjonsmateriellet ligger tilgjengelig sammen med oppgaver tilknyttet samme læringsmål og kan hentes frem ved behov.

En del av en helhetlig undervisning

Multi Smart Øving er en del av, og tar utgangspunkt i samme metodikk og læringssyn som læreverket Multi. Vi anbefaler et samspill mellom Multi Smart Øving og øvrige komponenter i læreverket for å sikre en helhetlig undervisning for elevene. Lærestoffet bør undervises av lærer først, før elevene jobber med det samme stoffet i Multi Smart Øving.