Matematikk 8-10

Hvilke Maximum-komponenter kan jeg velge?

Dette er Maximum

Læreverket Maximum består av bøker og digitale produkter – Grunnbok, Smart Øving, Fagrom og Bokstøtte i Skolestudio. Du kan sette sammen læreverket i flere ulike kombinasjoner. Maximum-redaksjonen anbefaler disse kombinasjonene:

1: Bok + digitalt

Grunnbok + Bokstøtte + Fagrom kun til lærer

Bokstøtte gir elevene blant annet tilgang til: innhold som støtter oppgaver i boka, fasit, kopiark, Kurs i GeoGebra, læringsfilmer til programmering, GeoGebra og regneark, læringsfilmer fra 1. utgaven

For lærere anbefaler vi fagrommet for å få en utvidet digital tilgang til blant annet lærerveiledning, hel -og halvårsprøver, flere aktiviteter, spill og oppgaver, verktøykasse med interaktiv tavle, konkreter, GeoGebra og Trinket og grunnbøkene transformert og tilpasset det digitale formatet.

 

Andre produkter som kan kombineres:

 • Regelsamling
 • Maximum Smart øving

2: Bok + digitalt

Grunnbok + Fagrom

Maximum Fagrom er en digital versjon av innholdet fra Maximum Grunnbok. I tillegg får elevene blant annet tilgang til:

✓ Flere oppgaver knyttet til hvert deltema. (Et revidert og tilpasset utvalg av oppgaver fra Oppgavebok 1. utgave.)

✓ Læringsfilmer fra 1. og 2. utgaven

✓ Kurs i GeoGebra, læringsfilmer til programmering, GeoGebra og regneark

✓ Verktøykasse med interaktiv tavle, konkreter, GeoGebra og Trinket.

✓ Fasit og kopiark

Andre produkter som kan kombineres:

 • Regelsamling
 • Maximum Smart øving

3: Heldigitalt

Fagrom, et heldigitalt alternativ

Maximum Fagrom er en digital versjon av innholdet fra Maximum Grunnbok og dekker alle kompetansemål i læreplanen i matematikk for ungdomstrinnet.

I tillegg får elevene blant annet tilgang til: flere oppgaver, aktiviteter og spill, læringsfilmer, kurs i GeoGebra, læringsfilmer til programmering, GeoGebra og regneark, verktøykasse med interaktiv tavle, konkreter, GeoGebra og Trinket, fasit og kopiark.

 

 

 

Andre produkter som kan kombineres:

 • Regelsamling
 • Maximum Smart øving

Les mer om komponentene


Maximum

Grunnbok 8, 9 og 10

Maximum BøKer@4X

Maximum Grunnbok er elevenes bok. Den oppfordrer til mye samarbeid, diskusjon og refleksjon. For å få et godt utbytte av elevens innhold er det viktig å bruke det mangfoldet av tilnærminger til faget som de ulike elementene legger opp til. Vi ønsker at elevene skal lære å lese fagtekster og eksempler for å utvikle et grunnlag for samtale om matematikk og oppgaveløsing. Noen ganger er det også lurt å samtale om innholdet, og slippe løs kreativiteten før dere studerer forslag til løsninger. Maximum ønsker å gi tilpasset opplæring innenfor et læringsfellesskap gjennom å ha flere åpne og rike oppgaver som kan løses på mange måter og nivåer. Noen oppgaver er differensierte med koder for vanskegrad. Større grad av medvirkning bidrar til at elevene blir mer bevisst egen læringsprosess og får mer lærelyst.

Oppbygningen til Maximum legger til rette for en overgang fra det praktiske, utforskende og kreative til en gradvis fokusering på korrekt språk, notasjoner og argumentasjon. I Maximum søker vi å introdusere lærestoffet på en konkret og gjenkjennelig måte for elevene. Etter hvert som elevene kommer inn i nye tenkemåter og utvider sin kunnskap, blir oppmerksomheten mer rettet mot det abstrakte og formelle. Læreverkets oppbygning, med veksling mellom aktiviteter og øving på faktakunnskaper og ferdigheter, er med på å tydeliggjøre sammenhengen mellom forståelse, ferdigheter og anvendelse. Aktivitetene tjener som grunnlag for økt forståelse i ulike tema, samtidig som elevene får oppleve at de får brukt sine matematiske kunnskaper og ferdigheter i praktiske situasjoner.

Boka sin struktur består av deltema med undertema, Kort sagt og Se sammenhenger. Se sammenhenger skal bidra til størst mulig grad av dybdelæring. Denne delen består av oppgaver, oppdrag, utforsk og aktiviteter som skal gi elevene mulighet til å se sammenhengen mellom matematikk og andre fag og og sammenhenger mellom ulike fagområder i matematikken selv.

Hvert trinn inneholder fire tema:

Maximum 8: tall og tallregning, algebra, funksjoner, likninger og formler.

Maximum 9: statistikk, sannsynlighet, plangeometri, romgeometri

Maximum 10: likninger og algebra, funksjoner, økonomi, se flere sammenhenger

Maximum Regelsamling

8–10

Maximum Regelsamling

Regelsamlingen gir oversikt over det faglige innholdet og aktuelle definisjoner, formler og regler i de matematiske temaene. Til hver definisjon, formel og regel er det gitt et eksempel som viser hvordan den kan brukes. Det er satt av plass slik at eleven kan gjøre egne notater, som forklaringer, flere eksempler, andre regler eller annet. Regelsamlingen er laget til bruk i ungdomsskolen og utarbeidet i tråd med gjeldende læreplan (LK 20). Regelsamlingen kan fungere som en støtte til arbeidet i matematikk. Den kan også være et nyttig hjelpemiddel på prøver og på eksamen, del 2, der alle hjelpemidler er tillatt – også elevens egne notater.

Regelsamlingen er organisert etter temaene:

 • Tall og tallregning
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Geometri
 • Måling
 • Sannsynlighet og kombinatorikk
 • Statistikk
 • Sentrale begreper og formler i regneark

Maximum Bokstøtte

I Maximum Bokstøtte er en støtte til grunnbok (trykt eller Smartbok). Bokstøtten er tilgjengelig for lærere og elever via gratis tilgang i Feide.

Bokstøtte 8, 9 og 10 består av:

 • Fasit og kopiark til bokinnholdet
 • Tema: Digitale verktøy (Kurs i GeoGebra, læringsfilmer til programmering, GeoGebra og regneark)
 • Læringsfilmer fra 1. utgaven til Maximum
 • Refleksjonsspørsmål til hvert tema (PDF)
 • Ekstra støtte til oppgaver i bok, der det er nødvendig
 • Ordbibliotek (8–10)
 • Til lærer: generell del av lærerveiledningen og forslag til årsplan

Maximum Fagrom

Maximum Fagrom 8–10 er en digital versjon av læreverket basert på innholdet fra Maximum Grunnbok, og dekker alle kompetansemål i læreplanen i matematikk for ungdomstrinnet.

Læringsinnholdet i fagrommet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Fagrommet er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.

Innhold i til elevene:

 • Grunnbøkene transformert og tilpasset det digitale formatet
 • Flere oppgaver knyttet til hvert deltema. (Et revidert og tilpasset utvalg av oppgaver fra Oppgavebok 1. utgave.)
 • Flere aktiviteter, spill og oppgaver til hele temaer.
 • Læringsfilmer fra 1. og 2. utgaven
 • Tema: Digitale verktøy (Kurs i GeoGebra, læringsfilmer til programmering, GeoGebra og regneark)
 • Verktøykasse med interaktiv tavle, konkreter, GeoGebra og Trinket.
 • Fasit og kopiark til bokinnholdet
 • Refleksjonsspørsmål til hvert tema (digitalt og PDF)
 • Ordbibliotek (8–10)

Til lærer

Lærerveiledningen til Maximum finnes i kun i Skolestudio. Det er samme lærerveiledning uavhengig om du har elever med bok eller med elevlisens i Skolestudio.

Innhold:

 • Dette er Maximum (Generell del av lærerveiledningen)
 • Lærerveiledning til elevinnholdet med veiledningstekster til hver enkelt oppgave/fagtekst/eksempler.
 • Årsplaner og oversikt over kompetansemål og læringsmål
 • Tips til oppgaver som kan brukes i underveisvurderingen
 • Halv- og helårsprøver (PDF, Word og Google docs)
 • Flere aktiviteter, spill og oppgaver som kan brukes med hel gruppe, mindre grupper og enkelt elever.
 • Flere kopiark knyttet til tips i lærerveiledningen

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Maximum Smart Øving

Maximum Smart Øving er et adaptivt læremiddel for øving og mengdetrening som gir hver elev et personlig læringsforløp og læreren en kontinuerlig oversikt over elevens mestring. Elevene øver på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse, og kan brukes som et alternativ til en oppgavebok. Deler av innholdet i Maximum Smart øving er hentet fra Oppgavebok 1. utgave og tilpasset dette digitale formatet.

Maximum Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Les mer om Maximum Smart Øving