Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold

Les mer om boka her

Ved kommende årsskifte er det fem år siden de nye reglene om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A trådte i kraft. Etterspørselen etter dette regelverket var stor, og prosessen fram til loven endelig ble vedtatt, møtte mange utfordringer.

Det er tilfredsstillende å kunne «feire» fem-årsjubileet ved å gi ut en bok som omhandler blant annet dette regelverket.

Noe overraskende er det at antall saker som synes å ha nådd domstolene under det nye regimet er lite – i alle fall vurdert ut fra tilfanget av saker som er registrert i Lovdata. Tilsynelatende få tvister i domstolene kan selvsagt tyde på at lovgiver har truffet godt i utformingen av de nye reglene. At det er få tvister i domstolene gir likevel ikke det fulle bildet. Mange konflikter på dette området blir løst utenfor domstolene, gjennom forhandlinger og forlik. Det er å håpe at boka kan være et bidrag ved løsning av slike konflikter.

Boken gir ikke noe svar på om det nye regelverket har ført til reduksjon i bruken av konkurranseklausuler, som var et mål med de nye reglene. Boken drøfter derimot en rekke andre spørsmål med grunnlag i lov- eller avtalebaserte innskrenkninger i konkurransefriheten, både i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og i forholdet næringsdrivende imellom.

Spørsmålene gjelder blant annet konkurranse-, kunde og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold, bindingstid i arbeidsforhold og reglene om karantene for politikere, embets- og statsansatte. Andre regelverk som blir drøftet er avtaleloven § 38, konkurranserestriksjoner i selskaps- og agenturforhold, konfidensialitetsklausuler og næringsservitutter. Boken omhandler også konkurranseklausuler ved foretakssammenslutninger, og i horisontale og vertikale avtaler. Avslutningsvis gir boken et oversyn over regler om håndheving av og sanksjoner mot brudd på ulike konkurranseklausuler, blant annet regler om bevissikring og bevisføring, og arbeidsrettslige og økonomiske sanksjoner.

Utgivelser

Relaterte artikler