Gyldendal tenker miljø

Gyldendal Norsk Forlag er sertifisert som Miljøfyrtårn, og alle våre bøker er trykket hos miljøsertifiserte trykkerier.

Gyldendal Norsk Forlag arbeider målbevisst for en grønn profil på alle våre virksomheter. GNF er sertifiserte som Miljøfyrtårn. Det betyr at de oppfyller strenge krav på områder som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å optimalisere transporten av bøker, noe som gir både økonomiske og miljømessige gevinster.

Når det gjelder selve produksjonen av bøkene, stiller GNF strenge krav til sine leverandører. Et minimumskrav er at de innehar en av de anerkjente miljøsertifiseringene som FSC, PFSC, ISO-standarder, EU-blomsten eller Svanemerking.

Mer om miljøsertifisering

Enkelt sagt betyr miljøsertifisering at en bedrift og/eller deres produksjon oppfyller bestemte kriterier for miljøvennlig drift. Slike kriterier kan defineres av ulike aktører, som for eksempel ISO, Nordisk Miljømerking (Svanemerket), EU-kommisjonen (EU-blomsten) eller Stiftelsen Miljøfyrtårn. Disse aktørene har også ansvaret for å påse at kriteriene er oppfylt, og gir de sertifiserte bedriftene tillatelse til å bruke deres merke. Det finnes en rekke ordninger for miljøsertifisering, som administreres av ulike aktører.

Slike sertifiseringsordninger blir stadig viktigere, ettersom mange kunder krever slik sertifisering – da særlig det offentlige, som er pålagt å ta miljø med i vurderingen ved alle innkjøp. Samtidig er mange ansatte og ledere i bedriftene selv opptatte av sin egen miljøpåvirkning.

Sertifisering av virksomheter - Gyldendal som Miljøfyrtårn

Noen av merkeordningene har hovedfokus på en virksomhets drift, det vil si utslipp, gjenbruk, energibruk og lignende som skjer i den daglige driften. Eksempler på slike merkeordninger er Miljøfyrtårn og ISO14001. Her handler det om å "holde orden i eget hus" – virksomheten skal systematisere sitt miljøarbeid, sette egne mål, og dokumentere miljøkonsekvensene av virksomheten. Her blir hele virksomheten miljømerket.

Gyldendal har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden februar 2010. I praksis betyr dette at vi har oppfylt de obligatoriske kriteriene som ligger til grunn. Et viktig poeng med fyrtårnet er at bedriften systematiserer miljøarbeidet og sørger for stadig å forbedre seg. Hvert år må vi dokumentere at vi f.eks. reduserer vårt forbruk av papir og elektrisitet, og at vi samtidig skal gjenvinne mer. Dette er en kontinuerlig prosess der også de ansatte engasjeres i å tenke ut mulige løsninger for å forbedre oss.

 

 

Sertifisering av produkter – Gyldendals bokproduksjon

Andre merkeordninger er mer rettet inn mot konkrete produkter, altså at papirmassen er produsert gjennom bærekraftig skogbruk, mindre energikrevende produksjon med lave utslipp av miljøskadelige kjemikalier, at selve trykkingen av en bok ikke har ført til skadelige utslipp og lignende. Eksempler på slike merkeordninger er FSC-merket, Svanemerket og EU-blomsten (se oversikt lenger ned i artikkelen). Denne typen merking kan settes direkte på produkter.

Gyldendal stiller som et minimumskrav til alle sine trykkerier at de innehar en av disse sertifiseringene, og fra 2011 trykker vi en garanti for dette på alle bøkene våre.

Transport
I tillegg til papirkvaliteter, utslipp fra trykkeriene og lignende er transporten av bøkene en viktig miljøfaktor. Her fins det ingen enkle fasitsvar på hva som er best for miljøet. Det er ikke bare bøkene som skal fraktes fra trykkeriet til bokhandlerne, i første omgang skal papiret fra papirfabrikken til trykkeriet. Deretter fins det trykkerier som gjør både trykk og innbinding under samme tak, mens andre må frakte bokblokkene til et binderi for å gjøre bøkene ferdige. I Gyldendal arbeider vi uansett kontinuerlig for å få til en mest mulig optimal transport – samtransport av opplag, alltid fulle trailere og så videre. Dette er tiltak som er lønnsomme for oss både økonomisk og i miljøperspektiv.

E-bøker

Det er en alminnelig utbredt oppfatning at digitaliseringen vil løse alle miljøutfordringer i bokbransjen – les en e-bok og spar et tre. Heller ikke dette er imidlertid noen innlysende sannhet. Også lesebrettene skal produseres og fraktes, og store serverparker trekker strøm for å forsyne oss med innhold. I Gyldendal tror vi det er nødvendig å jobbe kontinuerlig med miljøaspektene av begge disse publiseringsformene.

Regnskog

Vi følger Regnskogsfondets anbefalinger og bruker ikke papir i våre bøker som kan bidra til å ødelegge regnskogen. 

Regnskogfondets anbefalinger(pdf, 200,91 kB) 
 

Noen av de mest relevante merkene for sertifisering av trykkerier

svane
Svanemerket
fsc
FSC (Forest Stewardship Council)
eu-blomst
EU-blomsten
pefc
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
Miljoe