Refleks 1-4

Utforsking, refleksjon og sammenheng

­Til skolestart 2020 innføres nye læreplaner i alle fag. Gyldendal lanserer i den forbindelse Refleks, et nytt læreverk for barnetrinnet i naturfag og samfunnsfag. Vi har tatt en prat med forfatterne av Refleks 1-4 om hva de mener er det viktigste i fagfornyelsen og hvordan Refleks svarer på dette.

Les mer om Refleks her

- Vektleggingen av dybdelæring er sentralt i fagfornyelsen og viktig i alle fag. Det vil blant annet si å utvikle kunnskap og forståelse for faglige begreper og metoder og å kunne se sammenhenger fag og mellom fag, forklarer Ynge Skjæveland, professor i samfunnsfag og forfatter på Refleks.

Forfatternes mål for læreverket Refleks har vært å se læreplanen i sin helhet og samtidig svare tydelig på alle kompetansemålene.

- Samfunnsfaget er, ifølge fagfornyelsen, et sentralt fag for at elevene skal bli deltakende, engasjerte og kritisk tenkende medborgere. Elevene skal også lære å se sammenhenger mellom individ og samfunn, og utforske både nasjonale og globale problemsstillinger, sier Tove Grete Lie, førsteamanuensis i samfunnsfag og forfatter på Refleks.

- Vi gir ikke alltid svaret, men legger i stor grad opp til at elevene gjennom illustrasjoner og oppgaver selv skal reflektere og resonnere rundt natur- og samfunnsfaglige problemsstillinger, sier Tove. Hun er spesialist på kritisk tenkning i samfunnsfag, og er i likhet med sine medforfattere opptatt av at elevene skal engasjere seg og være aktive. I bøkene vil du derfor finne mange forslag til elevaktiviteter.

- Vi har laget et stort utvalg av praktiske aktiviteter og forsøk, både for klasserommet og for uteskole, sier Oda Marie Bjerknes. Hun jobber som realfagspedagog, i tillegg til å skrive om naturfag til Refleks.

- I naturfag er det nå et større fokus på utforsking og det praktiske i faget. Elevene skal få rom til å undre seg og å være nysgjerrige, sier Oda.

Refleks1 Forfattere Web

Forfatterne av Refleks 1-4: Tove Grete Lie (f.v.), Yngve Skjæveland og Oda Bjerknes.

Reflekterende elever

Et fellestrekk for læreplanene i naturfag og samfunnsfag er at det er færre og mer åpne kompetansemål. Forfatterne er enige om at det gir læreren større handlingsrom, men samtidig et stort ansvar for at elevene skal få den kompetansen de trenger.

- Elevene skal både utvikle dybdekunnskap og kunne reflektere over egen læring, sier Yngve. - Navnet «Refleks» gjenspeiler dette.

MM 10 Tilfreds Web

Mus Musculus er gjennomgangsfigur i Refleks 1-4

----

Vil du motta fagstoff og inspirasjon fra Refleks? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

----

- Et annet viktig tema i fagfornyelsen er tverrfaglig samarbeid og å kunne se sammenhenger mellom fag. Det er derfor en stor fordel å ha en felles bok for naturfag og samfunnsfag, mener Yngve: - I tillegg til samfunnsfaglige og naturfaglige kapitler har vi også tverrfaglige kapitler om noen sentrale temaer, for å få fram sammenhengen mellom kunnskapsområder og legge til rette for dybdelæring.

Kronologisk eller ikke?

Forfatterne har lagt merke til at i fagfornyelsens læreplaner ikke inkluderer en kronologisk gjennomgang av historien. - Vi er opptatt av at elevene likevel skal få en forståelse for kronologi og historiske sammenhenger og legger derfor opp til at elevene gjennom oppgaver selv skal arbeide en del med tidslinjer som verktøy for å forstå kronologien i den historiske utviklingen, sier Tove.

- Det er også lagt mer vekt på teknologi i den nye læreplanen, hvor elevene skal både forstå, skape og bruke teknologi. Vi har derfor et eget kapittel om teknologi i Refleks, hvor elevene virkelig får utforske og bruke sine kreative evner.

Differensiering

- Det kan virke som det stilles store krav til elevene. Er det mulig å få til dette selv med de aller minste?

- I bøkene rettet mot 1. og 2.trinn er vi klar over at elevene har varierende leseferdigheter, forsikrer Tove. - Det er derfor begrenset hvor mye tekst vi kan forvente at elevene skal kunne lese og forstå.

- Tekstene i Refleks Elevbok er tredelt, der alle deler er meningsbærende. For enkelte elever kan det være utfordrende nok å lese den første delen av teksten, mens for andre elever kan det være aktuelt å ta for seg de to første delene, eventuelt hele teksten, forklarer Oda. 

I Refleks er det også rike og beskrivende illustrasjoner som ifølge forfatterne kan være spesielt viktig for elevene som ikke har knekt lesekoden enda. - Både tegningene og refleksjonsoppgaven som hører til hvert tema skal bidra til undring og skape refleksjon og samtale, sier Tove.

Regler Kari Web

Illustrasjon fra Refleks 1 Elevbok av Kari Sortland

Bok eller digitalt?

Fra skolestart 2020 vil Refleks bli en del av ­Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til Fagfornyelsen.

- I skolestudio vil det ligge elevtekster og fordypningstekster, og interaktive oppgaver som elevene kan løse i felleskap. Lærerne kan velge å sette sammen sitt eget undervisningsopplegg bestående av hele eller deler av innholdet fra Refleks i Skolestudio, avslutter Yngve.

Les mer om Skolestudio her.

Relaterte artikler

Differensiering i Refleks

Differensiering i Refleks

Hvordan kan læreverket Refleks hjelpe deg som lærer med å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev? Her er en...