Sentrale referanser i Flyt

Sentrale referanser i Flyt – kroppsøving for videregående skole

Øving, trening og planlegging
- Aggerholm, K., Standal, O., Barker, D. M., & Larsson, H. (2017). On practising in physical education: outline for a pedagogical model. Physical Education and Sport Pedagogy, 12(1).
- Csikszentmihályi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55, (s. 68-78)
- Gjerset, A. et.al. (2015). Idrettens treningslære (2. utg.). Oslo: Gyldendal.
- Standal, Ø. F. (2019) Hva kroppsleg læring eigentleg er. Bedre Skole – tidsskrift for lærere og skoleledere, 31(3), (s.56-60)

Samarbeid
- Nygren, P. & Thuen, H. (Red). (2008), Barn og unges kompetanseutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 197-219).
- Standal, Ø. F. & Rugseth, G. (Red). (2015) Inkluderende kroppsøving. Oslo: Cappelen Damm A/S
- Steinberg, L. (2011). Identity. I: L. Steinberg (Ed.), Adolescence (9th ed.). (s. 245-276). New York: McGraw-Hill.

Helse, kropp og bevegelse
- Engelsrud, G. (2006) hva er KROPP. Oslo: Universitetsforlaget
- Leseth, A. B. (2008) Hvordan kan vi forstå kropp? I Säfvenbom, R. & Sookermany, A. McD. (red.) Kropp, bevegelse og energi i den grunnleggende soldatutdanningen. (s. 37- 45). Oslo: Universitetsforlaget
- Quennerstedt, M. (2008). Exploring the relation between physical activity and health: a salutogenic approach to physical education. Sport, Education and Society, 13(3), 267-283.
- Loland, S. (2008) Hvordan kan vi forstå bevegelse? I Säfvenbom, R. & Sookermany, A. McD. (red.) Kropp, bevegelse og energi i den grunnleggende soldatutdanningen. (s. 46-54). Oslo: Universitetsforlaget
- Sundgot-Borgen, C. (2020) The Healthy Body Image intervention: A school-based, cluster-randomized controlled trial in high school students (Doktorgradsavhandling). Norges Idrettshøgskole, Oslo
- Wichstrøm, L. (2008). Barn og unges psykiske helse. I: Ø. Kvello (Red.), Oppvekst: Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. (s. 395-430). Oslo: Gyldendal.

Natur og Friluftsliv
- Breivik, G. (2010). Trends in adventure sports in a post-modern society. Sport in Society, 13(2), (s. 260-273)
- Håvland, S. (2014) Naturopplevelsens kvaliteter. Grevlingen – naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), 5 –2014 (s. 6-11)
- Kleiven, J. (1993) Normer, vaner, valgmuligheter og barrierer – hva påvirker omfanget av norsk friluftsliv? I Frisk i friluft Geilo. Frisk i friluft: rapporter fra seminaret om helse og friluftsliv. Hvalstad: Friluftslivets fellesorganisasjon
- Pedersen, K. (1995) På sporet av et mangfold av friluftslivsstiler. I Damkjær, S. & Ottesen, L. Ud i det fri: sport, turisme og friluftsliv. Odense: Odense Universitetsforlag

Bevegelsesaktiviteter
- By, I.-Å. (1997). Lek og læring. Kunnskap om idrett, 1(1), (s. 51-58.)
- Hovgaard, M, (2009) Aktivitetshjulet – en model til beskrivelse, analyse og udvikling af aktiviteter. FOCUS – Tidsskrift for Idræt, Nr. 4 2009
- Steen-Johnsen, K. & Neumann, I. B. (Red.) (2009), Meningen med idretten. Oslo: UniPub.
- Steinsholt, K. & Gurholt, K. P. (Red.). (2010). Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse. Oslo: Tapir. (Lek: s. 101-120, Dans og drama: s. 143-152, Alternative bevegelsesaktiviteter: s. 155-174).
- Wheaton, B. (2013). The cultural politics of lifestyle sports. Abingdon: Routledge.

Relaterte artikler