Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse - hva er det?

Få innsikt i hva tverrprofesjonell samhandlingskompetanse egentlig handler om, og hvilke seks kunnskapsområder som finnes.

Bestill vurderingseksemplar

Utdrag fra boken Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid:

Hva er tverrprofesjonell samhandlingskompetanse?

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er et voksende fagfelt internasjonalt, og det utvikles teoretiske og pedagogiske modeller for hvordan utdanningene kan legge til rette for at studentene lærer seg å samhandle. I flere land har man forsøkt å få grep om hvilke kunnskapsområder som ligger i tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Hva er det man må lære for å oppnå den kompetansen? Hvilke tema? Hvilke ferdigheter ligger til grunn? Som svar på dette spørsmålet har både USA, Canada, Australia og Storbritannia utarbeidet hvert sitt «kompetanserammeverk» for tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Rammeverkene er ulike i form og til dels i innhold, men mye er likt.

Thistletwaite og medarbeidere (2014) har gjort en sammenstilling av rammeverkene for å se hva som er felles. Seks av disse grunnelementene for tverrprofesjonell samhandlingskompetanse som viste seg å være felles for alle rammeverkene, er samlet og publisert med oppmerksomhet på felles mål for vurdering av samhandlingskompetanse hos studenter (Rogers mfl. 2017). De seks elementene, som beskrives hos Rogers og medarbeidere, utgjør en internasjonal konsensus om hva som er sentrale elementene i tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Disse seks elementene utgjør kunnskapsområdene som omhandles og utgjør rammen for denne boka.

Seks kunnskapsområder i tverrprofesjonell samhandlingskompetanse

1. Rolleforståelse

Forståelse og kunnskap om egen rolle og eget ansvar i samhandling i tillegg til kunnskap om samarbeidspartnernes kompetanse og rolle.

2. Tverrprofesjonell kommunikasjon

Evne til god og respektfull kommunikasjon med samarbeidspartnere og med pasient, bruker og pårørende. Det innebærer å utforske og være interessert i de andres verdier, kunnskaper og synspunkter, kunne lytte, forhandle, løse konflikter og trekke konklusjoner.

3. Tverrprofesjonelle verdier

Det er sentralt i tverrprofesjonelt samarbeid at deltakerne ser betydningen av samarbeid på tvers sammen med pasient og/eller bruker. I verdiforankringen ligger andre sentrale momenter som kollegialitet, respekt for samarbeidspartnere, ærlighet, integritet og pålitelighet. I verdsetting av et likeverdig samarbeid ligger også kritisk vurdering av hierarki, oppmerksomhet på pasient og/eller bruker og verdsetting av ulikhet.

4. Koordinering og felles beslutninger

Tverrprofesjonell samhandling må kunne munne ut i felles koordinerte beslutninger sammen med samarbeidspartnere, pasienter, brukere, pårørende eller andre.

5. Refleksivitet

En sentral kompetanse for å sikre kvalitet i arbeidet er å alltid ha et kritisk og vurderende blikk på eget og andres arbeid og på de felles beslutninger som tas med mål om kontinuerlig kvalitetssikring og utvikling.

6. Teamarbeid

Stikkord for teamarbeid vil være: Hvordan få til effektivt teamarbeid, hva er hindringer i teamarbeid, pålitelighet og samarbeidsvilje, teamdynamikk, gjensidig motivasjon og maktfordeling.

Den oppmerksomme leser vil se at kapitlene i denne boka er bygd opp på grunnlag av disse kompetanseområdene for å hjelpe leserne til å oppnå det som er målet: tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Den kompetansen lærer man ikke av å lese alene. Boka hjelper til teoretisk innsikt som så kan diskuteres, prøves ut og videreutvikles i konkrete samhandlingssituasjoner.

Les mer om tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid

Redaktører

Nanna Hauksdottir

Nanna Hauksdottir

Nanna Hauksdottir er utdannet fysioterapeut med mellomfag i sosiologi, mastergraden i folkehelse og hovedfag i helsefag (cand.san.).

Hun har hatt sentrale roller i utdanning og praksis, som sjeffysioterapeut i Tromsø kommune, studieleder på fysioterapeututdanningen i Tromsø, prodekan for utdanning på Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, og har ledet fakultetets satsing på tverrprofesjonell samarbeidslæring. Hun har et langvarig og stort engasjement for tverrprofesjonell samarbeidslæring både nasjonalt og internasjonalt og har deltatt i og ledet ulike prosjekter, herunder vært leder av UHR-prosjektet «Felles innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger».

Anita Iversen

Anita Iversen

Anita Iversen er bioingeniør og førsteamanuensis ved det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun er leder av Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling og er opptatt av kvalitet i helse- og sosialfaglig utdanning, inklusiv praksisstudier. Studentenes læring og profesjonalisering av undervisningsrollen er sentrale interesseområder. Hun har et stort engasjement for tverrprofesjonell samhandling i utdanning og forskning. Hun er aktivt styremedlem i nasjonale og internasjonale nettverk for tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse- og sosialfaglige utdanninger. Praksisveilederutdanning og digital undervisning og læring er andre sentrale arbeids- og interesseområder.

Relaterte artikler

Pandemi og makroøkonomi

Pandemi og makroøkonomi

Vårens pandemi har både kommet som et sjokk på landenes økonomier og på makroøkonomer som prøver å forstå og...
Å leve med usikkerhet

Å leve med usikkerhet

Når barn nå skal tilbake i barnehage og skole, utfordres vårt behov for kontroll. Men for at dugnaden skal virke er...