Med Hamsun i klasserommet

Hva er den nøyaktige sammenhengen mellom Hamsuns litteratur, hans ideer og hans person?

Undervisningsopplegg for norsk

Den siste tiden har det vært mye debatt i norske medier om litteraturprofessor Ståle Dingstad​s bok Knut Hamsun og det norske Holocaust. Dingstads oppfordring er at vi bør slutte å lese Hamsun som en stor modernist og nyromantiker, men heller vie undervisningen til de mørke sidene ved forfatterskapet hans.

Norsklektorene Anne Lise Jomisko og Egil Elseth ved Elvebakken vgs uttaler i et intervju i Klassekampen 20.04.21 at de her mener Dingstad slår inn åpne dører og at det er lang tradisjon i skolen for ideologikritisk litteraturundervisning av blant annet Hamsun. Jomisko, som også er forfatter på norsklæreverket Appell, sier i intervjuet at hun alltid gleder seg til ​å undervise om Hamsun, fordi det er en forfatter som vekker engasjement. Hun pleier å åpne undervisningen med Hamsuns nekrolog over Hitler. 

----

Ønsker du å laste ned undervisningsopplegget? Det gjør du her.

----

Med Hamsun i klasserommet

Hva er den nøyaktige sammenhengen mellom Hamsuns litteratur, hans ideer og hans person?

Når vi skal jobbe med Knut Hamsun, er det mange måter å vinkle opplegget på. En måte som ofte vekker både engasjement og nysgjerrighet, er å begynne med den politiske og ideologiske Hamsun.

Del 1: Introduksjon

 1. 7. mai 1945, dagen før Norges frigjøring fra tyskerne, skrev den norske forfatteren Knut Hamsun en nekrolog om Adolf Hitler i aftenutgaven av den nazifiserte Aftenposten. Hamsun var en verdenskjent forfatter og nobelprisvinner i litteratur, men også nazist og antisemitt.
 2. Les nekrologen Hamsun skrev til Hitler ved hans død (se under):
 3. Diskuter deretter ordlyden i nekrologen. Hvilke holdninger ligger til grunn for Hamsuns synspunkter?
 4. Presenter deretter kort Hamsuns forfatterskap: De meste kjente romanene, Nobelprisen og resepsjonshistorien (måter verkene har blitt mottatt og tolket over tid)

Appell

Norsk SF Vg1/Vg2/Vg3

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

 

Les mer

Appellnyhet

Del 2: Hamsuns ideologiske synspunkter

Les korte utdrag fra Sult, Pan og/eller Markens Grøde

 1. Finner dere spor etter tvilsomme og nazistiske holdninger i tekstutdragene? Vis i så fall til hvor og forklar hvorfor.
 2. Diskuter hvorvidt Hamsuns ideologiske synspunkter står i veien for forfatterskapet hans. Kan vi lese Hamsun som en av våre største forfattere, eller bør vi la være?

Del 3: Fire veier til verket – om lesemåter

Teksten

Knut Hamsuns novelle «Livets røst». Leses høyt i klassen.

http://www.nb.no/nbsok/nb/2d01776d91b7fa7a38c53fe7d375e4d9?index=1#163

Oppgave

 1. Dere får tildelt hver deres lesemåte (se under)
 2. Sett dere inn i hva lesemåten går ut på og hvordan dere skal nærme dere teksten med disse «lesebrillene»
 3. Analyser novellen med deres lesemåte
 4. Lag en kort presentasjon (3-4 minutter) som skal holdes for de andre på gruppa
 5. Etter at alle har presentert, skal dere drøfte dere fram til hvilke lesemåter (i prioritert rekkefølge 1-4) som gir best forståelse av novellen og begrunne hvorfor
 6. Prioriteringene drøftes i en klassesamtale

Lesemåter

Nærlesning (nykritikk)

http://www.nrk.no/nyheter/kultur/lesekunst/teorier/1941030.html

Spørsmål til teksten:

 • Hva handler teksten om (motiv og tema)?
 • Hvordan er spenningskurven?
 • Hva slags virkemidler er det i teksten, og hva slags funksjon har de? Finnes det for eksempel ord og bilder som skaper flertydighet?
 • Finnes det konflikter i teksten?
 • Hvilke spørsmål reiser teksten?

Marxistisk lesemåte

https://www.nrk.no/kultur/marxismen_-litteraturen-avslorer-maktforhold-1.538441

Spørsmål til teksten:

 • Finnes det ideologiske tendenser, som syn på hva som anses som rett moral, politikk eller religion? Kommer disse tendensene til uttrykk, direkte eller indirekte?
 • Hvem blir tildelt makt, og hvem har ikke makt i teksten? Hvem har høy og lav status i miljøet?
 • Blir makten og statusen utnyttet på noe vis? Og hvordan går det i så fall utover noen?
 • Hvilke forestillinger knyttes til bestemte yrkes- eller samfunnsgrupper?

Feminisme

http://www.nrk.no/nyheter/kultur/lesekunst/teorier/1941381.html

Spørsmål til teksten:

 • Er det forskjell på kjønnene, og hvordan fremstilles det i teksten?
 • Ligger det bestemte verdier og holdninger i teksten som kan relateres til kjønn og makt?
 • Ligger kjønnsrollene nedfelt i selve teksten, eller er det snarere leseren som er preget av kjønnsrolletenkning?
 • Preges teksten av forfatterens kjønn? Hvordan ser du det?

Psykoanalyse

http://www.nrk.no/nyheter/kultur/lesekunst/teorier/1924429.html

Spørsmål til teksten:

 • Styres personene i teksten til en viss grad av ubevisste ønsker og drifter? Hva består disse av og hvordan kommer disse til syne?
 • Er det tegn til at personene i teksten opplever en indre konflikt mellom egne drifter og samfunnets normer? Beskriv hvordan, og si noe om hvordan de forholder seg til denne konflikten.
Foto: Aftenposten AS