Internasjonale barnefordelingssaker (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2009
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205474062

Internasjonale barnefordelingssaker (E-bok)

Temaet for denne boken er norsk retts regler og praksis i internasjonale barnefordelingssaker og internasjonal barnebortføring der familien har tilknytning til to eller flere land, slik at det kan være uklart hvilket land som har jurisdiksjon over saken eller hvilket lands rett den bør avgjøres etter.
Pris 679,00

Forfatteren diskuterer behovet for en effektiv internasjonal regulering, kontra hensynet til det enkelte berørte barn.

Boken tar for seg de relevante internasjonale regelverkene som Norge har tiltrådt, og det fremsettes lovendringsforslag og vurderes hvorvidt Norge bør tiltre nye internasjonale avtaler. Videre analyseres Haagkonvensjonen 1980 – det er under denne konvensjonen det er avsagt flest rettsavgjørelser og analysert flest rettsspørsmål.

Internasjonale barnefordelingssaker gir en gjennomgang og analyse av gjeldende rett, med vekt på sammenhengen mellom de ulike reglene, og en vurdering av om regelverket i tilstrekkelig grad ivaretar det enkelte barns beste, eller om det i for stor grad legges vekt på hvilke løsninger som tjener til det beste for barn som gruppe.