Ordensjuss (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205524071

Ordensjuss (E-bok)

Boken presenterer regelverket for et av politiets hovedarbeidsområder, nemlig det operative arbeidet for å sikre offentlig ro og orden og borgernes trygghet.
Pris 439,00

Bestill vurderingseksemplarer

Politiets myndighets- og maktutøvelse for å løse ordensmessige oppgaver blir beskrevet. Politilovens generelle bestemmelser om politiets myndighetsutøvelse samt de enkelte inngrepshjemlene, slik som reglene om visitasjon og innbringelse, står sentralt. Inngrepssituasjonene, inngrepsmåtene og politiets adgang til å bruke fysisk makt er noen av de temaene boken behandler.

Ordensjussen har berøringspunkter mot andre rettsområder, særlig strafferetten og straffeprosessen. Forholdet mellom de ulike regelsettene og deres til dels overlappende formål og anvendelsesområde drøftes og klargjøres. I tillegg har boken en samling av praktiske eksempler fra virkeligheten, hvor det illustreres ulike måter regelsettene krysser hverandre på i den praktiske tjenesteutførelsen.

Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler setter leseren i stand til å anvende politilovens inngrepshjemler, og til å begrunne anvendelsen etter politiloven og forstå de rettssikkerhetshensyn som politiloven bygger på, samt vurdere politiets handlinger opp mot grunnleggende rettssikkerhets- prinsipper. 

Ordensjuss er først og fremst skrevet for politistudenter, men boken vil også ha stor relevans for polititjenestepersoner, politijurister og jusstudenter.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
539,00