Dokument i klientarbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
228 sider
6. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205398917

Dokument i klientarbeid

Journalar, sosialrapportar og saksframstellingar i sosialt arbeid

Boka omhandlar ulike dokument som sosialarbeidarar sjølve skriv og elles kjem i kontakt med i klientsaker.
Pris 499,00

Korleis ein skriftleg omtalar klienten eller saka, vil ofte vere avgjerande for om det sosiale arbeidet lukkast. Bruken av skriftlege dokument er også viktige avomsyn til rettstryggleiken til klientane.

Denne 6. utgåva er først og fremst ei ajourføring i høve til ny lovgjeving og innføring av NAV. Arbeidsevnevurderingar er særskild omtalte, og i tillegg er faglitteraturen oppdatert.