Meistring og myndiggjering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2007
253 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205374911

Meistring og myndiggjering

Reform eller retorikk?

– Korleis kan ein vere "myndig" pasient når ein er sjuk og avhengig av sine hjelparar? – Kan den individretta meistringa og myndiggjeringa også bli skalkeskjul for offentleg ansvarsfråskriving?
Pris 609,00

Eit viktig føremål med denne boka er å drøfte slike spørsmål og gi ei fleirfagleg innføring i kva meistring og myndiggjering inneber for fagfolks måte å tenkje og handle på.
Meistring, myndiggjering og brukarmedverknad er ord som flittig blir brukte i helse- og sosialsektoren, både i politikken og blant fagfolk. Dei handlar om at pasientar, brukarar og pårørande skal kunne ta i bruk ressursane sine, og vere aktive deltakarar i eiga behandling, og ha medbestemming når det gjeld tenester og omsorg som vert ytt dei.
Sjølv om ein legg større vekt på informasjon enn nokon gong, er mangel på informasjon framleis ein vesentleg klagegrunn. Den berande ideen er at dersom meistring og myndiggjering skal bli noko meir enn retorikk, må hjelpearbeidet i helse og sosialsektoren legge større vekt på ein kommunikativ praksis, og ikkje berre reindyrke ei tradisjonell instrumentell tilnærming.