Barn og foreldre Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
260 sider
8. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205531901

Barn og foreldre

forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer

Barn og foreldre gir en oversiktlig innføring i barnerettens privatrettslige regler, og egner seg både som lærebok og som håndbok for praktikere.
Pris 499,00

Barneloven har de siste årene vært gjenstand for en rekke endringer, blant annet når det gjelder delt bosted, barns medbestemmelsesrett, tilsyn under samvær, vold i oppdragelsen, farskap og medmorskap. Dessuten er barns rettigheter tatt inn i Grunnloven § 104, og FNs barnekonvensjon har fått økt betydning. I denne 8. utgaven av Barn og foreldre er sentrale problemstillinger på disse områdene tatt inn. Boken er ajourført med lovendringer og ny praksis per 1. juni 2020.

Alle de tre forfatterne er eller har vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med barnerettslige spørsmål som en viktig del av sitt virkeområde. Både Smith og Sandberg har vært medlem av FNs barnekomité; Smith i perioden 2003–2009 og Sandberg i perioden 2011–2019, hvorav to år som leder. Siden de to opprinnelige forfatterne, Lucy Smith og Peter Lødrup, er gått bort, har Kirsten Sandberg stått for ajourføringen av denne utgaven.

Bestill vurderingseksemplarer