Tjenestetvistloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205506602

Tjenestetvistloven

med kommentarer

Boken er den første fullstendige kommentarutgaven til lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven).
Pris 689,00

Den kommenterer hver enkelt bestemmelse i loven med henvisninger til forarbeider, Arbeidsrettens dommer og andre retts- og forvaltningsavgjørelser. Reglene om tarifforhandlinger og mekling i statlig sektor er viet stor plass. Også hovedtariffavtalene i staten er utførlig omtalt i boken. Alle aktuelle henvisninger til disse tariffavtalene er omtalt i boken. Ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) trådte i kraft 1. juli 2017. Henvisninger til denne loven er også innarbeidet.

Boken er rettet mot personalmedarbeidere i statlige virksomheter og ansatte og tillitsvalgte i hovedsammenslutningene og andre tjenestemannsorganisasjoner, dommere, advokater og jurister som arbeider med kollektiv arbeidsrett.

Inngår i serien: Kommentarutgaver
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris