Velferdsrett II Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
608 sider
6. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205555273

Velferdsrett II

Barneverns- og sosialrett

Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet.
Pris 729,00

I denne boka drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernsloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Boka har egne kapitler om familierett, barnevernsrett, flyktningrett og forvaltnings - rettslige regler om taushetsplikt. Barnevernsloven fra 2021 er lagt til grunn for framstillingen. Ellers er lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser ajourført per 1. januar 2022. I boka behandles videre spørsmål som gjelder ved nedsatt samtykke - kompetanse og det menneskerettslige diskrimineringsvernet ved nedsatt funksjonsevne. Bokas avslutningskapittel tar opp arbeidsrettslige spørs - mål av betydning for tjenesteyterne. Boka er skrevet spesielt for studenter ved høyskoleutdanningene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Velferdsrett II vil sammen med Velferdsrett I dekke de juridiske emnene for de tre ut - danningene. Den brede framstillingen av velferdsrettslige spørsmål gjør boka velegnet også for jurister, saksbehandlere og andre tjenesteytere i offentlige etater og i interesseorganisasjoner. Begge bøkene er ajourført per 1. januar 2022. De ni bidragsyterne i boka er forelesere i juss ved universiteter og høy - skoler eller ansatt i offentlig administrasjon. Professorene Aslak Syse og Morten Kjelland har vært redaktører for denne utgaven

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
579,00