Diskrimineringsvern og religionsutøvelse Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205426696

Diskrimineringsvern og religionsutøvelse

Hvor langt rekker individvernet?

Boken gir en systematisk og bred rettsvitenskapelig fremstilling av vernet mot diskriminering og individers og gruppers utøvelse av religion og livssyn i dagens Norge.
Pris 859,00

I særlig grad tydeliggjøres den betydning internasjonale menneskerettigheter har på diskrimineringsrettens område, og boken fokuserer spesielt på arbeidsliv og utdanning, som er områder der spenninger mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse ofte kommer opp.

Boken gir en grundig gjennomgang og rettslig analyse av høyaktuelle problemstillinger vedrørende ansettelser i tros- og livssynssamfunn, bruk av religiøse hodeplagg i skolen og i arbeidslivet, religion som skolefag i den offentlige grunnskole, og statens plikt til å ta skritt for å ivareta skoleelevers diskrimineringsvern innen religiøse privatskoler.

Målgruppen er akademikere, lovgivere, lovhåndhevere og praktikere som beskjeftiger seg med diskrimineringsrett, internasjonale menneskerettigheter og arbeidsrett. Boken vil dessuten ha stor aktualitet for blant annet tros- og livssynssamfunn, organer innen Den norske kirke, politikere og media.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris