EMK Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205409095

EMK

kommentarer til bestemmelsene om individets rettigheter og friheter

Denne boken kommenterer de bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som gjelder individets rettigheter og friheter.
Pris 899,00

Boken trekker særlig opp de hovedlinjene som kan utledes av rettspraksisen ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og oppmerksomheten er konsentrert om de rettslige problemstillingene som er eller kan tenkes å bli aktuelle innen norsk og nordisk rett.

Kommentaren omfatter – med visse unntak – samtlige av de artiklene som slår fast rettigheter og friheter for den enkelte borger, og det er gitt omtale av i alt 940 avgjørelser fra Domstolen. Det er også i hver domshenvisning angitt hvilket punkt i dommen som belyser det kommenterte spørsmålet. Derved kan brukeren enkelt gå direkte fra kommentaren til det relevante stedet i domsteksten.

 Se innholdsfortegnelsen:

EMK Innhold(pdf, 83,83 kB)