Politirett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
1520 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205462069

Politirett

Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett.
Pris 1149,00

Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll, politiets «rene» forvaltningsoppgaver slik som å opptre som passmyndighet, gi våpentillatelser mv., de regler som gjelder kontroll med politiet, samt avtaler og regler om det internasjonale politisamarbeid.

Hovedvekten er lagt på de polisiære oppgavene (ordens- og sikkerhetstjeneste, redningstjeneste m.m.). Politiets oppgave med strafforfølging er også behandlet.

Boken er primært skrevet for polititjenestepersoner, politihøgskolestudenter, politijurister og juridiske studenter som har politirett som valgfag.

Fremstillingen er à jour med endringer av regelverk og praksis pr. 1. mai 2016.

Bestill vurderingseksemplar

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
919,00