7513 Tjenestemannsloven Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2014
15 sider
0. utgave

7513 Tjenestemannsloven

Lov av 04.03.1983 nr. 3 om statens tjenestemenn
Pris 47,50

Loven omhandler arbeidsforholdene til statlig ansatte arbeidstakere, så som hvordan ansettelser skal foregå; offentlig utlysning, fast og midlertidig ansettelse og hvordan selve ansettelsesprosessen skal gjennomføres. Videre omhandler loven prøvetid, oppsigelse, omplassering, ordensstraff, avskjed, suspensjon, klage- og søksmålsregler, forbud mot gaver i tjenesten, strafforfølgning etter ordensstraff eller avskjed m.m.

Ikrafttredelse: 01.07.2013
Sist endret: 22.06.2012 nr. 33
Utgitt: 01.2014

Publikasjonstype: Lov