7527 Genteknologiloven Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2009
0. utgave

7527 Genteknologiloven

Lov av 2. april 1993 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer
Pris 47,50

Lovens formål er å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.
 
Loven gjelder framstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Lovens bestemmelser om genmodifiserte organismer gjelder også stoffer og produkter som består av eller inneholder genomidifiserte organismer.
Med mindre genmodifiserte organismer brukes som foreldreorganismer, gjelder loven ikke for framstilling ved hjelp av celleteknologi av
a) genmodifiserte planteceller når resultatet også kan oppnås ved tradisjonelle foredlingsmetoder, og
b) dyreceller i kultur der cellematerialet hentes fra ulike individer innen samme art og hvor cellene kunne oppstått ved naturlig formering,samt bruk av slike plante- eller dyreceller.
Loven gjelder i riket, herunder Svalbard og Jan Mayen.
Videre gjelder loven for de norske biland i Antarktis, innenfor Norges økonomiske sone og på den norske del av kontinentalsokkelen.

Sist endret: 07.05.2004 nr. 22
Utgitt: 08.2004
Publikasjonstype: Lov