Lov og rett for Næringslivet Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2019
864 sider
26. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205524736

Lov og rett for Næringslivet

Lærebok

Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av læreboken og lovsamlingen.
Pris 819,00
Utsolgt

Bestill vurderingseksemplar

Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettslige rammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne og offentligrettslige forhold.

Læreboken omfatter 17 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige drift av næringsvirksomhet. Årets utgave av læreboken er oppdatert med de seneste lovendringer inntil 1. juli 2019.

Lovsamlingen utgis i et eget bind. Den er oppdatert pr. 1. juli 2019 og inneholder 130 lover og forskrifter av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken. Nye lover av året er hvitvaskingsloven og verdipapirsentralloven som begge erstatter tidligere lover av sammen navn og ny lov om register over reelle rettighetshavere. Til dels store endringer er dessuten innarbeidet i de øvrige lovene, i alt over 500 endringer siden 2018-utgaven i 46 lover. Særlig folketrygdloven, aksjelovene og verdipapirhandelloven er betydelig endret. En detaljert oversikt over endringene er inntatt foran i lovsamlingen.

For oppdateringer etter utgivelsen frem til neste års utgave vises til Focus Forlags hjemmeside: www.focusforlag.no.