Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
216 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205524712

Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre

Tvisteløsning og prosedyre krever god innsikt i prosessreglene i tvisteloven og domstolloven.
Pris 449,00

I skatte- og avgiftssaker gjelder i tillegg særreglene om søksmål i skatteforvaltningsloven kapittel 15. Aktørene i skatte- og avgiftssaker må derfor ha kjennskap til prosessreglene i begge regelsettene samt enkelte ulovfestede regler.

Denne boken har blitt til fordi forfatterne i sitt arbeid med skatte- og avgiftssaker for domstolene har sett et behov for å samle aktuelle problemstillinger på ett sted. Boken er ment å være et nyttig verktøy for alle som jobber med spørsmål knyttet til gyldigheten av et skatte- og avgiftsvedtak, enten som ledd i et rådgivningsoppdrag eller når en sak står for domstolene. Boken tar hovedsakelig for seg problemstillinger som oppstår i forbindelse med søksmål.

Reglene om bevisavskjæring er viet stor plass, da dette er et prosessuelt tema som skaper særlig store utfordringer i skatte- og avgiftssaker.