Sosialmedisin Høyoppløst bilde
Redaktører:
Kjell Haug, Steinar Krokstad, John Gunnar Mæland, Georg Høyer
Utgivelsesår: 2011
294 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205399150

Sosialmedisin

Sosialmedisin gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis.
Pris 809,00

Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse i Norge og globalt. Helse- og velferdssystemene i Norge beskrives med særlig vekt på svakstilte grupper. Legers og annet helsepersonells rolle i praktisk sosialmedisinsk arbeid er viet særskilt oppmerksomhet.

Boken belyser det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter, helsepersonells plikter og legers samfunnsrettede oppgaver. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper, som funksjonshemmede, innvandrere og barn og unge.

Den nye utgaven er ajourført, forkortet og grundig revidert for å dekke aktuelle sosialmedisinske temaer.