Møt forfatteren: Arild Raaheim

Professor i universitetspedagogikk Arild Raaheim er en engasjert underviser og har utgitt en rekke fagbøker som gir råd og tips til undervisere, studenter og om eksamen. Nå er han ute med boken Utvikling, læring og mestring: En pedagogisk psykologisk innføring. Vi stilte forfatteren fem spørsmål om å være fagbokforfatter.

Hvorfor ville du bli fagbokforfatter?

Jeg har alltid likt å formidle fag, og det å skrive bøker er en fin anledning til å nå et større publikum enn det en vanligvis møter som underviser. Men noe av min motivasjon handler også om å bidra med forskningsbasert kunnskap for på den måten å påvirke både hva vi skal mene om bestemte problemstillinger, og hvordan vi kan gå fram for å endre praksis der det er påkrevd. De bøkene jeg har skrevet kan grovt sett deles inn i to kategorier; tradisjonelle lærebøker for studenter, og debattbøker som kobler gjennomgang av forskningsresultater med praktiske råd og tips knyttet til ulike praksiser.

Hvor henter du inspirasjon til bøkene dine?

I stor grad fra forskning, men også fra møter med studenter og kolleger. Vanligvis, når vi forskere formidler resultatene av det vi arbeider med, gjør vi det gjennom kortere artikler i fagtidsskrifter. Men resultatene fra vår egen og andres forskning fortjener også å nå ut til en bredere publikum. Her er boken et godt medium. Samtidig er jeg opptatt av å opprettholde et norsk fagspråk, og å gi studenter et alternativ til engelskspråklig faglitteratur.

Hva er det beste med å være fagbokforfatter?

Formatet – det å ha et større lerret å fylle og mulighetene det gir for å beskrive de større sammenhengene. Dessuten er dette en fantastisk måte å oppdatere egen kunnskap og å lære. Jeg bruker mye tid når jeg skriver, og leser meg opp på mye litteratur. Skriveprosessen blir med det en lang læringsprosess.

..og hva er det mest utfordrende?

Det mest utfordrende er nok tiden. Å ha nok sammenhengene tid til å samle tanker og få noe fornuftig ned på papiret. Jeg synes også at dette er en slitsom prosess. Idet jeg tar fatt på arbeidet med en bok går jeg på en måte inn i en boble og mye annet oppleves som forstyrrelser. Det blir nærmest en besettelse og boken følger deg i alt du gjør. Ekstra deilig når du har det ferdige produktet i hånden og kan puste ut!

Hva tenker du kjennetegner en god fagbok?

Jeg har nok ikke oppskriften på det, men for meg handler det mye om språket. Jeg bruker mye tid på å gjøre framstillingen klar og forståelig, uten bruk av det jeg oppfatter som tungvinte og fremmedgjørende ord og vendinger. Så er det selvfølgelig et krav at innholdet er oppdatert, gjerne også slik at forfatteren plasserer seg tydelig i det faglige landskapet.

Hva er det viktigste du ønsker at leseren tar med seg fra din nyeste bok?

Jeg håper at de som leser boken sitter igjen med en tro på de muligheter for utvikling og læring som vi alle har i oss, hele livet. At mye handler om ikke å la negative stemmer om begrensninger dominere. Og at et miljø som legger til rette for mestring ikke bare er et gode for den enkelte, men også for fellesskapet.

Utgivelser fra forfatteren

Relaterte artikler