Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse - hva er det?

Få innsikt i hva tverrprofesjonell samhandlingskompetanse egentlig handler om, og hvilke seks kunnskapsområder som finnes.

Utdrag fra boken Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid:

Hva er tverrprofesjonell samhandlingskompetanse?

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er et voksende fagfelt internasjonalt, og det utvikles teoretiske og pedagogiske modeller for hvordan utdanningene kan legge til rette for at studentene lærer seg å samhandle. I flere land har man forsøkt å få grep om hvilke kunnskapsområder som ligger i tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Hva er det man må lære for å oppnå den kompetansen? Hvilke tema? Hvilke ferdigheter ligger til grunn? Som svar på dette spørsmålet har både USA, Canada, Australia og Storbritannia utarbeidet hvert sitt «kompetanserammeverk» for tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Rammeverkene er ulike i form og til dels i innhold, men mye er likt.

Thistletwaite og medarbeidere (2014) har gjort en sammenstilling av rammeverkene for å se hva som er felles. Seks av disse grunnelementene for tverrprofesjonell samhandlingskompetanse som viste seg å være felles for alle rammeverkene, er samlet og publisert med oppmerksomhet på felles mål for vurdering av samhandlingskompetanse hos studenter (Rogers mfl. 2017). De seks elementene, som beskrives hos Rogers og medarbeidere, utgjør en internasjonal konsensus om hva som er sentrale elementene i tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Disse seks elementene utgjør kunnskapsområdene som omhandles og utgjør rammen for denne boka.

Seks kunnskapsområder i tverrprofesjonell samhandlingskompetanse

1. Rolleforståelse

Forståelse og kunnskap om egen rolle og eget ansvar i samhandling i tillegg til kunnskap om samarbeidspartnernes kompetanse og rolle.

2. Tverrprofesjonell kommunikasjon

Evne til god og respektfull kommunikasjon med samarbeidspartnere og med pasient, bruker og pårørende. Det innebærer å utforske og være interessert i de andres verdier, kunnskaper og synspunkter, kunne lytte, forhandle, løse konflikter og trekke konklusjoner.

3. Tverrprofesjonelle verdier

Det er sentralt i tverrprofesjonelt samarbeid at deltakerne ser betydningen av samarbeid på tvers sammen med pasient og/eller bruker. I verdiforankringen ligger andre sentrale momenter som kollegialitet, respekt for samarbeidspartnere, ærlighet, integritet og pålitelighet. I verdsetting av et likeverdig samarbeid ligger også kritisk vurdering av hierarki, oppmerksomhet på pasient og/eller bruker og verdsetting av ulikhet.

4. Koordinering og felles beslutninger

Tverrprofesjonell samhandling må kunne munne ut i felles koordinerte beslutninger sammen med samarbeidspartnere, pasienter, brukere, pårørende eller andre.

5. Refleksivitet

En sentral kompetanse for å sikre kvalitet i arbeidet er å alltid ha et kritisk og vurderende blikk på eget og andres arbeid og på de felles beslutninger som tas med mål om kontinuerlig kvalitetssikring og utvikling.

6. Teamarbeid

Stikkord for teamarbeid vil være: Hvordan få til effektivt teamarbeid, hva er hindringer i teamarbeid, pålitelighet og samarbeidsvilje, teamdynamikk, gjensidig motivasjon og maktfordeling.

Den oppmerksomme leser vil se at kapitlene i denne boka er bygd opp på grunnlag av disse kompetanseområdene for å hjelpe leserne til å oppnå det som er målet: tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Den kompetansen lærer man ikke av å lese alene. Boka hjelper til teoretisk innsikt som så kan diskuteres, prøves ut og videreutvikles i konkrete samhandlingssituasjoner.

Les mer om tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid

Relaterte artikler

Psykisk helse hos eldre

Psykisk helse hos eldre

- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og...