Vårt foreleserbibliotek

Foreleser du på sykepleieutdanningen? Her kan du laste ned ferdige presentasjoner til hvert kapittel som du kan bruke i undervisningen, med figurer fra bøkene. 

Du står fritt til å bruke de slik du ønsker i din undervisning. Finn din bok i listen under og få umiddelbar tilgang!

Slik får du tilgang

  1. Finn boken du bruker i listen under og klikk på lenken
  2. Fyll inn ditt navn og din e-post (må være tilknyttet universitet eller høyskole)
  3. Du kan laste ned materiell ved å trykke på pil-ikonet øverst til høyre.
  4. Materiellet kan brukes slik du ønsker i din undervisning.
Studenter i forelesningssal på høyskole.

Legemidler og bruken av dem

Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også plantebaserte legemidler. 

Foreleserbibliotek

4.utgave av legemidler og bruken av dem omslag.

Kroppens funksjon og oppbygning

Boken beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og tegn som tyder på avvik fra det normale. Grunnideen bak boken er at det er lettest å få tak i kunnskapen om hvordan kroppen fungerer, ved å starte med å beskrive hovedfunksjonen til de enkelte organene.

Foreleserbibliotek

Kroppens funksjon og oppbygning omslag 3.utgave foreleserbibliotek

Sykdom og behandling

Sykepleierens grunnleggende kunnskap om sykdom og sykdomsprosesser er sentral i forståelsen av hva som er viktig å observere og vurdere ved pasientens tilstand og for å kunne se sammenhengen mellom symptomene, sykdomsprosessen og behandlingen av sykdommer. Denne boka gir kunnskapsgrunnlaget for å forstå slike problemstillinger.

Foreleserbibliotek

Sykdom og behandling 3.utgave foreleserbibliotek.

Mikrober, helse og sykdom

Boka er organisert på en måte som gir nærhet til den kliniske hverdagen. Mikrobesystematikken presenteres, men bokas struktur tar utgangspunkt i infeksjoner i de forskjellige organsystemene, slik helsepersonell møter problemene.

Boka er rikt illustrert og formidler fagstoffet på en variert og engasjerende måte, godt tilpasset sykepleierutdanningen. Den er også aktuell for andre helsefaglige utdanninger. 

Foreleserbibliotek

Mikrober, helse og sykdom 3.utgave Foreleserbibliotek.

Undersøkelser ved sykdom

Boka fokuserer på hver enkelt undersøkelse, samtidig som den gir en samlet beskrivelse av hvordan ulike undersøkelser brukes ved utredning av sykdom.

Boka er delt i to hoveddeler. Del 1 består av ni kapitler der de ulike analysene og undersøkelsene blir beskrevet. Hvert kapittel tar for seg undersøkelser innen et laboratoriemedisinsk fagområde.

Del 2 omhandler utredning av sykdom i kroppens ulike organsystemer, og belyser undersøkelsene fra en klinisk side. Hvilke undersøkelser fra bokas første del vil en erfaren kliniker bruke for å stille en best mulig og sikker diagnose?  

Foreleserbibliotek

Undersøkelser ved sykdom 3.utgave foreleserbibliotek.

Menneskekroppen

Boken gir en grunnleggende forståelse av fysiologiske prinsipper, menneskekroppens bygning og organenes virkemåter.

Det er foretatt en betydelig oppdatering av stoffet når det gjelder faglige nyvinninger. Oppdateringene er spesielt omfattende innenfor emnet immunologi. 

Foreleserbibliotek

Menneskekroppen 3.utgave Foreleserbibliotek.

Grunnleggende sykepleie

Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig av hvor utøvelsen finner sted. Fagstoffet bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer.

I de tre bindene presenteres nødvendige basiskunnskaper for å oppnå kompetanse som sykepleier.

Foreleserbibliotek

Grunnleggende sykepleie bind 1-3 Foreleserbibliotek.

Legemiddelhåndtering

Boken er tilpasset bachelorstudiet i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger, og belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Kapittel 3 gir en detaljert gjennomgang av forskriften, og det er vist til forskriften i andre kapitler der den er viktig for legemiddelhåndteringen. Boken gir dessuten en god innføring i legemiddelregning på mål og vekt og presenterer kvalitetssikringsarbeidet på området på en praktisk måte.

Denne utgaven er oppdatert i henhold til endringer i lover, forskrifter og preparatnavn.

Foreleserbibliotek

Legemiddelhåndtering 8.utgave Foreleserbibliotek.

Menneskets fysiologi

Boken gir en grunnleggende forståelse av kompliserte fysiologiske prinsipper og organenes virkemåter. De enkelte organsystemene gjennomgås på en slik måte at både kunnskap om enkeltprosesser og forståelse av kroppens samlete funksjon ivaretas.

Stoffet er rikt illustrert og inneholder en rekke kliniske eksempler, som viser hva som skjer når de regulerende mekanismene ikke lenger fungerer som de skal. Sammenhengen mellom de ulike organsystemene blir også gjort synlig ved presentasjon av utvalgte sykehistorier. Et stort antall spørsmål og margtekster understreker viktige sider ved emnene og vil være til hjelp ved repetisjon av stoffet.

Foreleserbibliotek

Menneskets fysiologi omslag Foreleserbibliotek.

Innføring i kjemi og fysikk - for studenter i sykepleie og helsefag

Boken gir deg forkunnskap om grunnleggende kjemiske, biokjemiske og fysiske begreper som er nødvendige for å forstå prosesser i menneskekroppen. Bokens pedagogiske oppbygning suppleres av oversiktlige figurer, tabeller og relevante kliniske eksempler som er basert på flere års erfaringer med undervisning innen medisinske og naturvitenskapelige emner.

De kliniske eksemplene i boken hjelper deg som student til å se sammenhengen mellom naturvitenskapelig kunnskap og klinisk praksis. Det kan gjøre det lettere å forstå hvorfor det er så viktig med naturvienskapelig kunnskap for å kunne følge opp pasientens behandling og pleieforløp.

Foreleserbibliotek

Innføring i kjemi og fysikk omslag foreleserbibliotek.

Kliniske undersøkelser fra hode til tå

Denne håndboken gir en systematisk og bred innføring i kliniske undersøkelser fra hode til tå. Datainnsamlingen, selve beslutningsgrunnlaget for sykepleieren, er detaljert beskrevet. Den kliniske undersøkelsen utvider datainnsamlingen slik at du som sykepleier får enda stødigere grunnlag i vurdering av pasientens helsetilstand og beslutning om tiltak.

Boken presenterer en helhetlig undersøkelse, samtidig som den legger til rette for at du lett kan trekke ut de delundersøkelsene som er relevante for din aktuelle pasient. Anatomiske beskrivelser og prosedyrer er rikt illustrert med medisinske illustrasjoner, figurer og foto. Du kan også skanne boksider med din mobiltelefon og få fri tilgang til videoer, 3D-modeller og lydfiler.

Foreleserbibliotek

Kliniske undersøkelser fra hode til tå omslag - foreleserbibliotek.