Forebyggende helsearbeid Høyoppløst bilde
Redaktører:
Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll
Utgivelsesår: 2017
256 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205489493

Forebyggende helsearbeid

- sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Boken setter søkelyset på det kommunale ansvaret i folkehelsearbeid og sykepleieres rolle, ansvar og handlingsrom i utøvelsen av arbeidet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Pris 459,00

Forfatterne presenterer et flerfaglig blikk på ulike utfordringer sykepleiere møter når de utøver forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid i ulike kontekster. Boken favner vidt, og belyser temaer som folkehelsearbeidets utvikling, samt tverr- og flerfaglig, intra- og intersektorielt samarbeid. Utfordringer knyttet til elektronisk folkehelse, sosial ulikhet og folkehelsearbeid rettet mot innvandrerbarn og deres familier er andre temaer som forfatterne løfter frem. Temaer som sykepleiefaglige utfordringer i kommunalt rehabiliteringsarbeid, hverdagsrehabilitering, og helsefremmende arbeid blant eldre med samisk bakgrunn i sykehjem er også belyst. 

Boken er primært rettet mot sykepleierstudenter på bachelor- og masternivå, men også andre helsefagutdanninger der folkehelseperspektivet står sentralt, vil kunne ha god nytte av boken. Bidragene er også aktuelle for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten.