Arild Aaserød

Arild Aaserød er cand.jur. fra 1979 (Universitetet i Oslo).

Han arbeider nå i Justis- og beredskapsdepartementet. Tidligere har han blant annet vært dommerfullmektig ved Sand sorenskriverembete, saksbehandler hos Fylkesmannen i Aust-Agder, politiadjutant ved Romsdal politikammer, konstituert statsadvokat ved Nordland statsadvokatembete, Politiinspektør ved Bodø politikammer, konstituert politimester i Vadsø og politimester i Vest-Finnmark. Han underviser i politirett ved Universitetet i Bergen og har vært sensor ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Politihøgskolen. Fra 2016 til 2017 var han gjesteforsker ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, der han var en del av fakultetets «Politi- og påtalerett»-prosjekt.

Fallback image

Utgivelser