Thomas Frøberg

Thomas Frøberg ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2008, og ph.d. samme sted i 2014.

Frøberg er konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett. Han har tidligere blant annet vært sekondert jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen og konstituert førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Thomas Frøberg Høyoppløst bilde

Foto: Kjetil Frantzen, IOR

Utgivelser