Anne Marie Frøseth

Anne Marie Frøseth er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun tok i 2008 sin doktorgrad i erstatningsrett, med grensefelt mot strafferett, med avhandlingen Skadelidtes egenseksponering for risiko.

Hun har også publisert arbeider i strafferett og straffeprosessrett, blant annet boken Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd – særlig om siktedes rettssikkerhet, og artikkelen «Er utlendingelovens virkemidler for å oppklare identitetstvil i strid med selvinkrimineringsforbudet i EMK art 6?». Siden 2011 har hun vært administrativ leder for prosjektet Strafferettsystemets funksjonalitet, og forsker i det samme prosjektet i 2014.

Fallback image

Utgivelser