Hanne Holland

Hanne Holland er cand.paed.spec. med embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Hun har bred erfaring fra arbeid med barn og ungdom på arenaer som barnehage, spesialskole, PPT og også det statlige barnevernet Bufetat som MST-terapeut.  Forfatteren driver i dag Kontekst AS, med utstrakt kursvirksomhet innenfor temaet atferdsvansker hos barn og unge – med vekt på de voksnes rolle i relasjonen.

Fallback image

Utgivelser