Runar Narvland

Runar Narvland er født i 1947. Cand. jur. 1972.

Han har siden vært ansatt i trygdeetaten i 30 år. Han har bred erfaring fra arbeid på alle tre nivåer i trygdeetaten, blant annet fra sitt virke som kontorsjef i Rikstrygdeverket og som trygdefaglig leder i Fylkestrygdekontoret i Buskerud. Han har fra mars 2002 vært juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten.

Utgivelser