Runar Narvland

Runar Narvland (cand.jur. i 1972) virket i sine 30 år i trygdeetaten blant annet som kontorsjef i Rikstrygdeverket og som trygdefaglig leder i Fylkestrygdekontoret i Buskerud, og var deretter juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten fra 2002 til 2019.

I tillegg til en rekke fagartikler har han skrevet bøkene Trygderett i et nøtteskall (2015), Yrkesskade (2021), Foreldres rett til ytelser fra NAV (2021) og Kontantytelser ved sykdom (2021), og han var redaktør for siste utgave av Folketrygdloven med kommentarer (2019).

Utgivelser