Mattilsynet Sosial- og helsedirektoratet og Avdeling for ernæringsvitenskap UiO

Redaksjonsgruppen for denne jubileumsutgaven har vært ledet av Rønnaug Aarflot Fagerli, Mattilsynet, og har ellers bestått av Kari Norunn Vesterhus, Sosial- og helsedirektoratet, og Elin Bjørge Løken, Universitetet i Oslo.

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler og er ansvarlig for å sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann. Mattilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. Mattilsynet er underlagt Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.
Sosial- og helsedirektoraret skal styrke befolkningens sosiale trygghet og helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helse- og sosialpolitiske områder, herunder ansvar for å følge utviklingen i norsk kosthold. Sosial- og helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Universitetet i Oslo er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyrere utdanning med visjon om å utfordre kunnskapens grenser og å gi den enkelte og samfunnets innsikt til å forme sin fremtid. Avdeling for ernæringsvitenskap hører til Institutt for medisinske basalfag ved Det medisinske faktultet. Avdelingen driver forskningsbasert undervisning frem til gradene bachelor, master og doktorgrad innenfor dens tre primære forskningsfelt,; ernæringsbiologi, klinisk ernæring og samfunnsernæring. I tillegg undervises det i profesjonsstudiene for medisin og odontologi.

Fallback image

Utgivelser