Lisbeth Valla

Lisbeth Valla er helsesøster med mastergrad i sykepleievitenskap.

Hun har i mange år arbeidet i helsestasjonstjenesten med sped- og småbarn og deres familier. Lisbeth Valla har erfaring fra undervisning i forebyggende og helsefremmende arbeid, og har vært involvert i forskningsprosjektet KVIK(Kartleggingsverktøy i kommunehelsetjenesten). Hun er nå stipendiat ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør, og underviser i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i regi av BUDfir og Hdir.

Utgivelser