Rettigheter og plikter

Åndsverkloven

Boken din er et åndsverk, og som forfatter er det du som har opphavsretten til innholdet. I lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) er dine rettigheter som forfatter spesifisert.

Åndsverkloven sier både noe om hvordan andre kan bruke innholdet i boken din, og hvordan du kan bruke materiale fra andre. Gjennom normalkontrakten (se nedenfor) overdrar du som forfatter forlagsrettighetene til åndsverket til forlaget, det vil si retten til å framstille, mangfoldiggjøre og utgi første og påfølgende opplag og utgaver av verket ditt.

Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i bestemmelsene i åndsverkloven og de kravene den stiller når det gjelder bruk av sitater, referanser og annet.

Avtaler mellom forfatter og forlag

Gyldendal  legger stor vekt på å ha ryddige og klare avtaler med sine forfattere. Tidspunktet for inngåelse av avtale om bokutgivelse kan variere fra prosjekt til prosjekt. En forhåndsavtale kan tegnes tidlig i utviklingen av manuset, mens det er vanlig å tegne en såkalt normalkontrakt når forlaget har godkjent manuset for utgivelse.

Vår erfaring er at det er en fordel å avklare retningslinjer, tidsfrister og økonomiske forhold så tidlig som mulig i prosessen.

Forhåndsavtale

I en forhåndsavtale bekrefter partene (forfatter og forlag) at de er i gang med et samarbeid med sikte på å utvikle et manus. Avtalen inneholder gjerne bokens tittel (arbeidstittel), omtrentlig omfang, tidsfrister, en kort prosjektbeskrivelse, krav til manus og andre forhold av betydning. Ofte inngås avtalen så tidlig at det er vanskelig å anslå opplagsstørrelse og pris, men avtalen skal gi indikasjoner på dette. For deg som forfatter er en forhåndsavtale ment å være en forsikring om at forlaget har tro på prosjektet ditt og ønsker at det skal realiseres i en bokutgivelse. En forhåndsavtale betyr likevel ikke at forlaget forplikter seg til å utgi boken din. Avtalen er heller ikke juridisk bindende for deg.

Kontrakt om utgivelse

En bindende avtale om utgivelse sluttes i form av en kontrakt mellom forlag og forfatter. Gyldendal Akademisk anvender «normalkontrakt for faglitteratur», som er en standardavtale forhandlet fram mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Den regulerer i detalj hvilke rettigheter og plikter henholdsvis forlag og forfatter har. Du finner normalkontrakten på Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforenings hjemmeside.

Agentavtale

Gyldendal har utstrakt kontakt og samarbeid med utenlandske forlag om kjøp og salg av rettigheter til oversettelser. I en «agentavtale» gir forfatteren forlaget rett til å forhandle fram avtaler om oversettelse og utgivelse på andre språk. (Se også nedenfor, Royalty fra utenlandske forlag.)

Royalty

Royalty, som reguleres av kontrakten, er det honoraret forfatteren mottar fra forlaget. Forfatteren honoreres normalt med 13 % royalty av bokhandelprisen for de første 3000 solgte eksemplarene, og 15 % for salg ut over dette.

Eksempel på utregning av royalty:

Oppstillingen under viser et eksempel på royaltyberegning for en bok med normalkontrakt. Vi tenker oss at førsteopplaget er på 4000 bøker, og at 3500 av disse blir solgt. Boken selges for 200 kroner i bokhandelen

Forfatterens royalty blir:

13 % royalty for de første 3000 solgte: 3000 x kr 200 x 0,13 = kr 78 000
15 % royalty for de neste 500 solgte:      500 x kr 200 x 0,15 = kr 15 000
Sum royalty for 3500 solgte bøker:                                             kr 93 000

Utbetaling av royalty

Når ferdig manus er levert og godkjent av forlaget, utbetales vanligvis et minstehonorar som forfatter beholder uansett hvor lite salget av boken er. Minstehonoraret utgjør normalt 1/3 av royaltyen for førsteopplaget. I eksempelet over vil 1/3 av den totale royaltyen for førsteopplaget utgjøre kr 34 665,80 (altså 26 kroner x 4000/3 bøker).

Resten av royaltyen på solgte eksemplarer utbetales innen 31. mai året etter at salget har funnet sted. I månedsskiftet februar/mars vil du motta en royaltyavregning fra forlaget. Den viser hvor mange bøker som ble solgt året før, hvor mange som fortsatt er på lager, hvor mye royalty som allerede er utbetalt, og hvor mye du har til gode.

Royalty når det er flere forfattere

Når det er mer enn én forfatter med i et bokprosjekt, må royaltyen fordeles mellom bidragsyterne. Det finnes flere måter å fordele royalty på. Vi anbefaler sterkt at prinsippene for fordeling avtales forfatterne imellom så tidlig som mulig i prosessen. Prinsippene bør nedfelles i en skriftlig avtale, og kan gjerne framgå i «forhåndsavtalen» med forlaget. De skal alltid inngå i den endelige kontrakten.

For antologier er det vanlig å fordele royalty etter antall sider, eller per bidrag i boken. I slike tilfeller er det også vanlig å avsette en egen del av royaltyen til redaktøren(e), som har ansvaret for å sy sammen bokens deler. Også når et forfatterteam skriver en bok sammen, kan det finnes ulike løsninger på fordelingen. Et vanlig prinsipp er at man honoreres etter innsatsen i prosjektet, enten den måles i sidetall eller på annen måte.

Royalty fra utenlandske forlag

Ved oversettelser betaler det utenlandske forlaget en royalty til Gyldendal Akademisk. I henhold til agentavtalen går 75 % av royaltyen videre til forfatteren, mens forlaget får 25 %. Størrelsen på royaltyen varierer fra land til land, og fra prosjekt til prosjekt.

Royalty og skatt

Som forfatter og mottaker av royalty er du personlig næringsdrivende. Det betyr at du vil få alle utbetalinger direkte fra forlaget, uten fradrag av skatt. Du må selv sørge for å innbetale forhåndsskatt. Til gjengjeld kan du trekke fra relevante kostnader. Alle forfattere hos oss vil få tilsendt skrivet Royalty og skatt, som inneholder mer utførlig informasjon.

Vi vil også anbefale heftet Skribenter og skatt av Otto Risanger, som gir utfyllende informasjon om forfatteres regnskaps- og likningsforhold. Det kan kjøpes fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Royalty og merverdiavgift

I noen tilfeller utbetales royalty ikke til forfatter som selvstendig næringsdrivende, men til et foretak. Loven slår fast at det da skal betales merverdiavgift av royaltyen. Hvis det er aktuelt for deg, vil du få tilsendt skrivet Royalty og merverdiavgift, som gir utfyllende informasjon.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Som medlem i fagbokforfatternes egen interesseorganisasjon, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, kan du søke om forfatterstipend, delta på seminarer m.m. (for detaljer se deres hjemmeside www.nffo.no). Det kan derfor være nyttig for deg å ta kontakt med foreningen (telefon 22 12 11 40 eller e-post: post@nffo.no), og å gjøre deg kjent med de mulighetene et medlemskap gir.