Royalty og skatt 

Forfattere blir automatisk regnet som personlige næringsdrivende, om de ikke har overdratt forfatterrettighetene til selskap med annen foretaksform. 

Forfatterens rettigheter og plikter 

Som næringsdrivende vil forfattere få alle utbetalinger direkte fra forlaget, uten fradrag av skatt. Forfatteren må selv sørge for å innbetale forhåndsskatt. Til gjengjeld kan forfatteren trekke fra relevante kostnader. Til skattemeldingen skal det brukes et særskilt skjema der inntekter og kostnader i forbindelse med forfattervirksomheten skal føres. 

Frist for skattemelding 

Fristen for skattemeldingen for forfattere er 31. mai. Dette er en spesiell frist for forfattere som er næringsdrivende. Det er ikke nødvendig å søke om utsettelse for å få denne fristen. 

Inntektsføringstidspunktet 

Før skattereformen i 1992 ble royalty i det vesentlige liknet det året royalty kom til utbetaling. Etter skattereformen i 1992 har royalty i det vesentlige vært liknet det året den tjenes opp. Samtidig er vi kjent med at ulike skattekontor har fulgt ulik praksis. 

I et brev til Den norske Forleggerforening av 3. juli 2002 presiserer Oslo likningskontor at de heretter vil skattlegge minstehonorar som inntekt det året det utbetales, mens royalty ut over dette vil skattlegges det året det tjenes opp. Årsaken er at minstehonorar anses som en ytelse man har ubetinget rett til. Dette prinsippet er omdiskutert, men vi har grunn til å tro at flere skattekontor vil legge denne fortolkningen til grunn. 

Unngå dobbeltbeskatning 

De av våre forfattere som er usikre på hva sitt skattekontor legger til grunn, bør ta kontakt med sin regnskapsfører eller skattekontoret. Det er viktig å unngå evt. dobbelbeskatning. 

Gyldendal Norsk Forlag sender ikke kopi av royaltyavregningene til skattemyndighetene. Derimot innberetter vi utbetalte minstehonorar og royalty det år utbetalingen skjer. Denne innberetningen er etter pålegg fra skattemyndighetene, og fremkommer i oppgaven «Godtgjørelse til opphaver til åndsverk». 

Det er dermed opp til rettighetshaverne selv å inntektsføre opptjent royalty i sine regnskaper, basert på mottatt royaltyavregning, samt oppgaven over «Godtgjørelse til opphaver til åndsverk». Disse må ses i sammenheng, da det kan være utbetalt andre honorarer enn royalty, som f.eks. rettighetsinntekter og antologihonorarer. I og med at royalty opptjenes i skatteåret før den utbetales, vil det være nødvendig at skattekontoret forstår sammenhengen mellom royaltyavregning og påfølgende års innberetning, slik at ikke beløpet skattlegges to ganger. 

Unngå restskatt 

Når man mottar minstehonorar vil vi anbefale at man straks ber skattekontoret om å utskrive forhåndsskatt. Man kan også innbetale slik forhåndsskatt selv om den ikke er utskrevet. Skattekontoret kan gi veiledning om dette. Beløpet man bør innbetale vil avhenge av inntektsforholdene for øvrig, normalt vil det være mellom 28 - 50%. 

Tilsvarende bør man innbetale forhåndsskatt av opptjent royalty ut over minstehonorar. Ansvaret for skattetrekket ligger hos forfatteren selv. 

Benytt fradragsmulighetene 

Som næringsdrivende vil forfattere ha anledning til å trekke fra kostnader knyttet til drift av næringsvirksomheten, samt kostnader knyttet til produksjonen. Kostnader til hjemmekontor, PC, reiser i forbindelse med research (unntatt hvis disse er dekket av forlaget), telefon m.v. som kan knyttes til inntektene, er normalt fradragsberettiget. 

Vi anbefaler alle forfattere som har inntekter av et visst omfang å knytte seg opp til en regnskapsfører som kan forklare hvilke regler som gjelder. De ulike forfatterforeningene kan også bidra med forklaringer, ellers er det på Skatteetaten.no man finner korrekt informasjon vedr. skatteforhold.

Otto Risanger: Skribenter og skatt

Otto Risanger utgir heftet "Skribenter og skatt", i samarbeid med bl.a. forfatterforeningene. Hvis du ikke har dette heftet, kan du ta kontakt med din forfatterforening. Heftet inneholder mer utfyllende informasjon om forfatteres regnskaps- og likningsforhold.