Royalty og skatt

Forfattere blir automatisk regnet som personlige næringsdrivende, om de ikke har overdratt forfatterrettighetene til selskap med annen foretaksform.

Forfatterens rettigheter og plikter

Som næringsdrivende vil forfattere få alle utbetalinger direkte fra forlaget, uten fradrag av skatt. Forfatteren må selv sørge for å innbetale forhåndsskatt. Til gjengjeld kan forfatteren trekke fra relevante kostnader. Til selvangivelsen skal det brukes et særskilt skjema der inntekter og kostnader i forbindelse med forfattervirksomheten skal føres.

Frist for selvangivelse

Fristen for selvangivelse for forfattere er 31. mai. Dette er en spesiell frist for forfattere som er næringsdrivende. Det er ikke nødvendig å søke om utsettelse for å få denne fristen.

Inntektsføringstidspunktet

Før skattereformen i 1992 ble royalty i det vesentlige liknet det året royalty kom til utbetaling. Etter skattereformen i 1992 har royalty i det vesentlige vært liknet det året den tjenes opp. Samtidig er vi kjent med at ulike likningskontor har fulgt ulik praksis.

I et brev til Den norske Forleggerforening av 3. juli 2002 presiserer Oslo likningskontor at de heretter vil skattlegge minstehonorar som inntekt det året det utbetales, mens royalty ut over dette vil skattlegges det året det tjenes opp. Årsaken er at minstehonorar anses som en ytelse man har ubetinget rett til. Dette prinsippet er omdiskutert, men vi har grunn til å tro at flere likningskontor vil legge denne fortolkningen til grunn.

Unngå dobbeltbeskatning

De av våre forfattere som er usikre på hva sitt likningskontor legger til grunn, bør ta kontakt med sin regnskapsfører eller likningskontoret. Det er viktig å unngå evt. dobbelbeskatning.

Gyldendal Norsk Forlag sender ikke kopi av royaltyavregningene til skattemyndighetene. Derimot innberetter vi utbetalte minstehonorar og royalty det år utbetalingen skjer. Denne innberetningen er etter pålegg fra skattemyndighetene, og fremkommer i lønns- og trekkoppgavene under posten "utbetalinger til selvstendige næringsdrivende".

Det er dermed opp til rettighetshaverne selv å inntektsføre opptjent royalty i sine regnskaper, basert på mottatt royaltyavregning. I og med at royalty opptjenes i skatteåret før den utbetales, vil det være nødvendig at likningskontoret forstår sammenhengen mellom royaltyavregning og påfølgende års innberetning, slik at ikke beløpet skattlegges to ganger.

Unngå restskatt

Når man mottar minstehonorar vil vi anbefale at man straks ber likningskontoret om å utskrive forhåndsskatt. Man kan også innbetale slik forhåndsskatt selv om den ikke er utskrevet. Likningskontoret kan gi veiledning om dette. Beløpet man bør innbetale vil avhenge av inntektsforholdene for øvrig, normalt vil det være mellom 28 - 50%.

Tilsvarende bør man innbetale forhåndsskatt av opptjent royalty ut over minstehonorar. Ansvaret for skattetrekket ligger hos forfatteren selv.

Benytt fradragsmulighetene

Som næringsdrivende vil forfattere ha anledning til å trekke fra kostnader knyttet til drift av næringsvirksomheten, samt kostnader knyttet til produksjonen. Kostnader til hjemmekontor, PC, reiser i forbindelse med research (unntatt hvis disse er dekket av forlaget), telefon m.v. som kan knyttes til inntektene, er normalt fradragsberettiget.

Vi anbefaler alle forfattere som har inntekter av et visst omfang å knytte seg opp til en regnskapsfører som kan forklare hvilke regler som gjelder.

Otto Risanger: Skribenter og skatt

Otto Risanger utgir heftet "Skribenter og skatt", i samarbeid med bl.a. forfatterforeningene. Hvis du ikke har dette heftet, kan du ta kontakt med din forfatterforening. Heftet inneholder mer utfyllende informasjon om forfatteres regnskaps- og likningsforhold.