Royalty og merverdiavgift

Hvem har avgiftspliktig royalty?

I forbindelse med merverdiavgiftsreformen fra 1. juli 2001 er alle tjenester i utgangspunktet belagt med merverdiavgift. Etter loven er det imidlertid gjort unntak for royalty som stammer fra opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk. Lovens formulering lyder:

 § 5. Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for:

 1. Omsetning fra: 

Vi regner at det senere er godtgjort at bestemmelsen skal tolkes slik at det kun er royalty til opphavsmenn som er personlige næringsdrivende som er unntatt. (For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alle forfattere blir betraktet som personlig næringsdrivende, om ikke annen selskapsform gjelder.)

Unntaket gjelder også den som mottar royalty som agent (mellommann) for en opphavsmann som er en person, og er uavhengig av agentens selskapsform. For å bli betraktet som agent må det være inngått avtale mellom opphavsmann og agenten om slik representasjon, og vi antar at det forutsetter at en vesentlig del av beløpet blir viderebetalt som royalty fra agenten til opphavsmannen selv, med tilhørende innberetning.

Hvis rettighetene oppstod i, eller senere er overdratt til, et selskap eller organisasjon med annen selskapsform (Stiftelse, ANS, DA, AS m.v.), skal det som regel svares utgående merverdiavgift av royalty. I forbindelse med dette har det vært reist et antall spørsmål om håndteringen av slik merverdiavgift.

Hvorfor forlaget gir denne informasjonen:

I det etterfølgende vil vi kort redegjøre for et antall problemstillinger, og våre praktiske og prinsippielle holdninger til disse. I normale tilfeller er kundens synspunkter på merverdiavgiftsspørsmål irrelevante for leverandørens håndtering av avgiftsregnskapet. I tilfellet med royalty eksisterer det imidlertid en avhengighet som gjør at vi vil gi denne informasjonen.

Avgiftspliktig royalty mellom forlag og rettighetshaver skiller seg fra vanlige avgiftspliktige leveranser ved at det er kunden (forlaget) som utsteder dokumentene som ligger til grunn for beregningen av leverandørens (rettighetshaverens) utgående merverdiavgift. Årsaken er at det er forlaget som har informasjon om det salget som etter kontrakten utløser rett til royalty på rettighetshaverens hånd. I praksis vil derfor rettighetshaver være avhengig av informasjon fra forlaget, før royalty kan inntektsføres og merverdiavgift beregnes og kreves inn.

Vi understreker at det fortsatt er leverandøren (rettighetshaveren) som har det formelle ansvaret for beregning, bokføring og innbetaling av merverdiavgift.

Inntekt, bedriftsøkonomisk og skattemessig:

Før skattereformen i 1992 ble royalty i det vesentlige liknet det året royalty kom til utbetaling. Etter skattereformen i 1992 har royalty i det vesentlige vært liknet det året den tjenes opp. Samtidig er vi kjent med at ulike likningskontor har fulgt ulik praksis.

I et brev til Den norske Forleggerforening av 3. juli 2002 presiserer Oslo likningskontor at de heretter vil skattlegge minstehonorar som inntekt det året det utbetales, mens royalty ut over dette vil skattlegges det året det tjenes opp. Årsaken er at minstehonorar anses som en ytelse man har ubetinget rett til. Dette prinsippet er omdiskutert (se blant annet Otto Risanger: "Forfattere og Skatt 2003", side 20), men vi har grunn til å tro at flere likningskontor vil legge denne fortolkningen til grunn.

Vi antar at de fleste foretak fortsatt vil kunne føre opptjent royalty som inntekt i opptjeningsåret i det bedriftsøkonomiske regnskapet, mens forskjellen mellom opptjent royalty og utbetalte minstehonorarer gir opphav til midlertidige forskjeller mellom skatteregnskapet og det bedriftsøkonomiske regnskapet. Foretakets revisor og lokale likningskontor vil kunne gi nærmere opplysninger om dette.

Merverdiavgift:

a) Minstehonorarer

Etter en analog tolkning av inntektsføringsresonnementet, vil vi anta at det påløper merverdiavgift på minstehonorarer knyttet til den avgiftstermin minstehonoraret kreves utbetalt, eller senest når det utbetales.

b) Andre forskudd

Andre forskudd er å regne som rene a-konto utbetalinger, og skal ikke belastes med merverdiavgift.

c) Royalty

Ettersom det er lagt merverdiavgift på minstehonorar, beregnes det bare merverdiavgift av royalty som skal utbetales.

Vanligvis beregner og bokfører en leverandør utgående merverdiavgift ved fakturering, noe som skal skje innen 30 dager etter at beregningsgrunnlaget er klart. Den utgående merverdiavgift bokføres i den termin som er samsvarende med dokumentdato. Dette gir den største sannsynlighet for at kunde og leverandør bokfører merverdiavgiften i samme termin, og at oppgjør foreligger fra kunde før terminforfall.

I royaltysammenheng gjøres leveransen som regel avhengig av antall solgte eksemplarer innenfor et kalenderår, slik at hvert salgsår fremstår som avsluttede del-leveranser inntil boken (eller annet royaltygivende produkt) er sluttsolgt. Fordi avregningen er avhengig av en komplett oversikt over antall solgte eksemplarer, og ofte betingelsene hvert enkelt salg er gjennomført under, tar det noen uker fra årsslutt til avregningene er klare. Dokumentdato skal da være innen 30 dager etter dette. 

Vi betrakter det derfor som tilstrekkelig at dokumentene blir utstedt innenfor den merverdiavgiftstermin som ovenstående regel innebærer, altså første termin i året etter salgsåret.

Det stilles formelle krav til dokumentasjon før en kunde kan trekke fra leverandørens utgående merverdiavgiften som inngående merverdiavgift. Blant annet skal dokumentene som ligger til grunn for utbetalingen bekrefte at leverandøren er registrert i merverdiavgiftsmantallet. Denne dokumentasjonen foregår i praksis ved at dokumentet er påført leverandørens mantallsnummer. I de fleste tilfeller er mantallsnummeret sammenfallende med foretaksnummeret med suffikset MVA. I enkelte tilfeller er mantallsnummeret avvikende fra foretaksnummeret, f.eks. ved konsernforhold med felles mva-oppføring for ulike selskaper.

Før merverdiavgift kan utbetales, må rettighetshaver utstede et bilag som tilfredstiller de formelle krav (faktura). Grunnlaget for bilaget må rettighetshaver få av forlaget.

Før vi kan beregne merverdiavgift av royalty og minstehonorarer, må vi ha sikkerhet for at avgiftsplikt faktisk foreligger. For foretak der vi ikke tidligere har innhentet slik informasjon, blir dette gjort i form av et spørreskjema i forbindelse med årets royaltyavregning.

Utbetaling av royalty og merverdiavgift

Tidspunktet for utbetaling av royalty følger av den kontrakten som gir forlaget rett til utnyttelse av de rettigheter royaltybetalingen omfatter. De fleste normalkontrakter angir 31. august i påfølgende år som hovedforfall, med muligheter for forskudd før den tid.

Normalkontraktene er imidlertid utarbeidet før merverdiavgiftsreformen, og vi finner grunn til å tro at merverdiavgiftsspørsmålet ville påvirket utformingen av den enkelte avtale med hensyn til utbetalingstidspunkt.

Vi er kjent med at enkelte av våre rettighetshavere ønsker å innberette merverdiavgift tilknyttet 6. termin i opptjeningsåret, med forfall 10. februar året etter. Fordi en entydig praksis på området ikke har vært avklart, har vi derfor utbetalt merverdiavgiften a-konto til de som krever dette.

Vi anser imidlertid at det vil være tilstrekkelig å knytte avgiften til 1. termin i året etter opptjeningsåret. Beløpet kan derfor utbetales fra oss sammen med ordinære forskudd pr. 15. mars eller 1. april, og vil da være rettighetshaver i hende i god tid før terminforfall 10. april.

Vi vil utbetale merverdiavgift til disse terminer på bakgrunn av mottatte faktura som er i overensstemmelse med avregningene som er sendt ut.