Bruks- og kjøpsvilkår Qudos ved privatkjøp

Innledning

Disse vilkårene utgjør avtalen du inngår med Gyldendal Norsk Forlag AS («Gyldendal») ved kjøp av e-læringskurs og fastsetter vilkårene som gjelder for sluttbruker («Kunden») i forbindelse med dennes bruk av e-læringstjenesten Qudos («Tjenesten»).

Som Kunde av Qudos hos Gyldendal har du tilgang til e-læringskurs i 6 måneder fra kjøpstidspunkt. Avtaleforholdet oppstår idet Kunden får tilgang til Tjenesten gjennom kjøp av kurs.

Det er en forutsetning for tilgang til Tjenesten at Kunden er over 18 år eller har fått samtykke fra foresatte.

Gyldendal kan endre gjeldende brukervilkår ved å annonsere en oppdatert versjon på Tjenestens nettside. Slike endringer vil også kommuniseres til Kunden i form av en direkte henvendelse eller ved at Kunden varsles om endringene ved neste gangs bruk av Tjenesten. En eventuell fortsatt bruk av Tjenesten anses som Kundens aksept av de reviderte vilkårene.

Priser og betaling

Tilgang til kurs betales som en engangssum og tilgangsvarighet defineres ved kjøp. Alle priser som er annonsert på Tjenestens nettsider inkluderer merverdiavgift. Eventuelle prisendringer vil annonseres på Tjenestens nettsider.

Kunden oppretter en bruker i Tjenesten og betaler deretter via Kundens kredittkort. Dersom beløpet ikke kan trekkes fra Kundens kredittkort vil ikke kunden få tilgang til tjenesten. Kunden plikter til å følge eventuelle vilkår betalingsleverandør stiller ved bruk av tredjepart betalingsløsning.

Prisen inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som abonnentens internett- eller mobiloperatør pålegger abonnenten i sin avtale. Kunden er ansvarlig for å gjøre seg kjent med datatrafikkprisene som gjelder ved bruk av sitt mobilabonnement.

Angrerett

I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har Kunden 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos Gyldendal.

Angreretten anses som ugyldig så snart Kunden påbegynner et kurs fra Tjenesten.

Hvis Kunden angrer kjøpet, skal dette meldes skriftlig til følgende e-postadresse: support@gyldendal.no innen 14 dager etter kjøpet.

Gyldendals plikter og rettigheter

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Tjenestens side, kan suspendere tilgangen til Tjenesten. Dersom det oppstår vesentlig mislighold av avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Tjenestens side, kan Gyldendal heve avtalen.

Gyldendal vil kommunisere med kunder via e-post, og sms med informasjon om tilbud, endringer eller annet som omhandler Tjenesten.

På bakgrunn av Tjenestens tekniske karakter kan ikke begrensede tekniske problemer med Tjenesten utelukkes. Slike problemer innebærer ikke vesentlig mislighold av avtalen mellom partene. Oppdateringer av Tjenesten vil kunne forekomme og vil bli søkt gjennomført uten tjenesteavbrudd.

Gyldendal har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og forpliktelser til tredjepart.

Kundens ansvar

Både innholdet i Tjenesten og rettighetene til innholdet tilhører Gyldendal. Kunden kan bare benytte Tjenesten til privat og personlig bruk. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt.

Kunden forplikter seg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Tjenestens innhold. Foruten at Kunden ikke skal kopiere eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, betyr dette at blant annet at Kunden ikke skal omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som har som formål å beskytte innhold eller overdra brukernavn og passord til andre.

Kunden er ansvarlig for at opplysningene som ble oppgitt ved registrering av brukerkontoen er korrekte, samt at den oppgitte e-postadressen er korrekt og aktiv.

Abonnenten har plikt til å endre sine personlige opplysninger hos Gyldendal, f.eks. ved opprettelse av ny e-postadresse.

Tvisteløsninger

Tvister som oppstår mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet om en minnelig ordning, kan tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler. Kunden kan bringe saken inn for Forbrukerrådet såfremt saken oppfyller vilkårene for dette.


Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om bestilling, pris eller lignende, kan du ta kontakt med oss på support@gyldendal.no.