Personverndokument Qudos

Qudos er et digitalt verktøy for fagutvikling i helsetjenesten. Det gir brukerne tilgang til et bredt utvalg av kurs som legemiddelhåndtering, forflytting, kost og ernæring og mange flere. I kursene blir brukeren ledet gjennom forskningsbasert teori som er beriket med gode illustrasjoner og instruktive videoer. Kursene inneholder oppgaver og tester.

Med Qudos får organisasjonen i tillegg en mulighet til å følge opp medarbeidernes progresjon og kompetanseutvikling. Det kan sikre at organisasjonen har en helhetlig oversikt over kompetansen og får en fremdriftsplan for bygging av nødvendig kompetanse.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

I Qudos blir personopplysninger behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring.

Som bruker av Qudos blir du registrert som bruker, lisenstildeler eller administrator. Disse rollene har ulike muligheter.

Bruker: Får tilgang til å gjennomføre tildelt kurs. Tilgang til alt materiell som ligger inne i kursmodulen. Lisenstildeler og Administrator har tilgang til ansattes kursprogresjon, resultater og diplomer.

Lisenstildeler: Kan fordele kurs til brukere i henhold til avtale med Gyldendal og se listen med brukere man har gitt lisenser. For disse brukerne kan man se: navn, e-postadresse, gruppetilhørighet og liste med gjennomførte kurs og diplomer. En lisenstildeler kan se status per kurs for den enkelte ansatte.

Administrator: Kan se alle brukere innenfor den organisasjonen man er administrator for: navn, e-postadresse, gruppetilhørighet og liste med gjennomførte kurs og diplomer. En administrator kan se status per kurs for alle ansatte i organisasjonen.

For å kunne tildele relevante kurs og følge opp progresjonen hos medarbeiderne er det nødvendig at lisenstildeleren/administratoren kjenner og kan følge opp statusen på det enkelte kurs for hver ansatt. Disse opplysningene danner sammen med påloggingsinformasjonen grunnlaget for å vurdere kompetansesituasjonen i organisasjonen. De er viktige når man skal følge opp tiltakene som skal sikre at organisasjonen har den kompetansen den trenger for å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar.

Påloggingsinformasjonen går via Gyldendals felles innloggingssystem, Tibet. Vi registrerer fornavn, etternavn, e-post og telefonnummer.

Med tanke på brukerstøtte support lagres flere tekniske opplysninger. Dette er opplysninger om type maskin og nettleser. Vi kan se hvilken status brukerne har på et kurs, og når de har vært registrert.

Innloggings- og utloggingsinformasjon slettes automatisk etter 14 dager.

Alle opplysninger som er knyttet til din bruker, sletter vi automatisk senest 2 år etter at lisensen er utløpt og to år etter at du har vært pålogget.

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Dette gir deg som bruker tilgang til funksjonaliteter og tjenester som krever dette. Dette kan du selv administrere via dine nettsider, se mer om dette i vår Coockie-erklæring, se (link til denne) for oppdatert informasjon. Se listen over informasjonskapsler lenger ned.

Underleverandører og sikkerhet

Qudos benytter en plattform utviklet av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med utviklingsteam i Forte Digital.

Alle opplysningene som behandles i Qudos skjer på servere som er lokalisert innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I de tilfellene der servere er eid av selskaper lokalisert utenfor Europa, brukes SCC som overføringsgrunnlag i tillegg til nødvendige tiltak. Serverne driftes etter gjeldende beste praksis for serverdrift.

Gyldendal gjennomfører årlige sikkerhetsrevisjoner. For at forlaget skal ivareta dine personopplysninger på en sikker måte, er det helt avgjørende at du følger opp punktene om sikker bruk i Gyldendals bruksvilkår.

Nødvendige informasjonskapsler "cookies"

Cookie

Beskrivelse

Opprinnelse

ARRAffinity

ARRAffinity cookie is set by Azure app service and allows the service to choose the right instance established by a user to deliver subsequent requests made by that user.

ARRaffinity-informasjonskapsel settes av Azure-apptjenesten, og lar tjenesten velge riktig forekomst etablert av en bruker for å levere påfølgende forespørsler fra denne brukeren.

Forte Digital

ARRAffinitySameSite

This cookie is set by Windows Azure cloud and is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.

Denne informasjonskapselen er satt av Windows Azure-skyen, og brukes til belastningsbalansering for å sikre at forespørslene om besøkendes sider blir rutet til samme server i enhver nettleserøkt.

Forte Digital

QudosCommonTibet-CacheKey

 This cookie is used for caching Tibet data of user's publication access and user's roles.

Denne informasjonskapselen brukes til å bufre Tibet-data om brukerens publikasjonstilgang og brukerens roller.

Forte Digital

tibet_access_identifier_[site]

This cookie identifies the user session for an authenticated user.

 

Denne informasjonskapselen identifiserer brukersesjonen for en autentisert bruker

Gyldendal (tibet.gyldendal.no)

Sso_counter_uuid

This cookie ensures that SSO between Gyldendal’s web sites work as intended

Denne informasjonskapselen sikrer at SSO mellom Gyldendals nettsteder virker som det skal.

Gyldendal (tibet.gyldendal.no)

feide_session_[SITE_ID]

Identify user session for Feide login

Identifiserer bruker økt for Feide innlogging

Gyldendal/3rd party

Analyse

Cookie

Beskrivelse

Opprinnelse

_ga

The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.

_ga-informasjonskapselen, installert av Google Analytics, beregner besøks-, økt- og kampanjedata og holder også oversikt over nettstedets bruk for nettstedets analyserapport. Informasjonskapselen lagrer informasjon anonymt og tildeler et tilfeldig generert nummer for å gjenkjenne unike besøkende.

GTM/iProspect

_gid

Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.

Installert av Google Analytics, _gid cookie lagrer informasjon om hvordan besøkende bruker en nettside, samtidig som den lager en analyserapport over nettstedets ytelse. Noen av dataene som samles inn inkluderer antall besøkende, kilden deres og sidene de besøker anonymt.

GTM/iProspect

_gat_UA-136590544-1

A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.

En variant av gat-informasjonskapselen satt av Google Analytics og Google Tag Manager for å tillate nettstedeiere å spore besøkendes atferd og måle nettstedets ytelse. Mønsterelementet i navnet inneholder det unike identitetsnummeret til kontoen eller nettstedet det er knyttet til.

GTM/iProspect

HjSessionuser

Hotjar cookie that is set when a user first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.

 

Hotjar-informasjonskapsel som settes når en bruker først lander på en side med Hotjar-skriptet. Den brukes til å opprettholde Hotjar-bruker-ID-en, unik for dette nettstedet i nettleseren. Dette sikrer at atferd ved påfølgende besøk på samme nettsted vil tilskrives samme bruker-ID.

GTM/iProspect

ai_user

A unique user identifier cookie, set by Microsoft Application Insights software, that enables counting of the number of users accessing the application over time.

En unik brukeridentifikator, satt av Microsoft Application Insights-programvaren, som gjør det mulig å telle antall brukere som får tilgang til applikasjonen over tid.

Forte Digital

ai_session

This is a unique anonymous session identifier cookie set by Microsoft Application Insights software to gather statistical usage and telemetry data for apps built on the Azure cloud platform.

Dette er en unik anonym informasjonskapsel for økt identifikator satt av Microsoft Application Insights-programvare for å samle statistisk bruk og telemetridata for apper bygget på Azure-skyplattformen.

Forte Digital

Vimeo

Vuid

We embed videos from our official Vimeo channel. When you press play Vimeo will drop third party cookies to enable the the video to play and to collect analytics data such as how long a viewer has watched the video. These cookies do not track individuals.

 

Vi legger inn videoer fra vår offisielle Vimeo-kanal. Når du trykker på spill av, vil Vimeo slippe tredjeparts informasjonskapsler for å aktivere videoen og samle inn analysedata, for eksempel hvor lenge en seer har sett videoen. Disse informasjonskapslene sporer ikke enkeltpersoner.

Forte Digital