Personverndokument Qudos

Qudos er et digitalt verktøy for fagutvikling i helsetjenesten. Det gir brukerne tilgang til et bredt utvalg av kurs som legemiddelhåndtering, forflytting, kost og ernæring og mange flere. I kursene blir brukeren ledet gjennom forskningsbasert teori som er beriket med gode illustrasjoner og instruktive videoer. Kursene inneholder oppgaver og tester.

Med Qudos får organisasjonen i tillegg en mulighet til å følge opp medarbeidernes progresjon og kompetanseutvikling. Det kan sikre at organisasjonen har en helhetlig oversikt over kompetansen og får en fremdriftsplan for bygging av nødvendig kompetanse.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

I Qudos blir personopplysninger behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring.

Som bruker av Qudos blir du registrert som bruker, lisenstildeler eller administrator. Disse rollene har ulike muligheter.

Bruker: Får tilgang til å gjennomføre tildelt kurs. Tilgang til alt materiell som ligger inne i kursmodulen.

Lisenstildeler: Kan fordele kurs til brukere i henhold til avtale med Gyldendal og se listen med brukere man har gitt lisenser. For disse brukerne kan man se: navn, e-postadresse og liste med gjennomførte kurs. En lisenstildeler kan se status per kurs for den enkelte ansatte.

Administrator: Kan se alle brukere innenfor den organisasjonen man er administrator for: navn, e-postadresse og liste med gjennomførte kurs. En administrator kan se status per kurs for alle ansatte i organisasjonen.

For å kunne tildele relevante kurs og følge opp progresjonen hos medarbeiderne er det nødvendig at lisenstildeleren/administratoren kjenner og kan følge opp statusen på det enkelte kurs for hver ansatt. Disse opplysningene danner sammen med påloggingsinformasjonen grunnlaget for å vurdere kompetansesituasjonen i organisasjonen. De er viktige når man skal følge opp tiltakene som skal sikre at organisasjonen har den kompetansen den trenger for å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar.

Påloggingsinformasjonen går via Gyldendals felles innloggingssystem, Tibet. Vi registrerer fornavn, etternavn, e-post og telefonnummer.

Med tanke på brukerstøtte support lagres flere tekniske opplysninger. Dette er opplysning om type maskin og nettleser. Vi kan se hvilken status brukerne har på et kurs, og når de har vært registrert.

Innloggings- og utloggingsinformasjon slettes automatisk etter 14 dager.

Alle opplysninger som er knyttet til din bruker, sletter vi automatisk senest 2 år etter at lisensen er utløpt og to år etter at du har vært pålogget.

Underleverandører og sikkerhet

Qudos benytter en plattform utviklet av Gyldendal Norsk Forlag.

Alle opplysningene som behandles i Qudos skjer på servere som er lokalisert innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I de tilfellene der servere er eid av selskaper lokalisert utenfor Europa, brukes SCC som overføringsgrunnlag i tillegg til nødvendige tiltak. Serverne driftes etter gjeldende beste praksis for serverdrift.

Gyldendal gjennomfører årlige sikkerhetsrevisjoner. For at forlaget skal ivareta dine personopplysninger på en sikker måte, er det helt avgjørende at du følger opp punktene om sikker bruk i Gyldendals bruksvilkår.