Personverndokument Smart Øving

Smart Øving er et læremiddel der hver enkelt elev får oppgaver tilpasset sitt faglige nivå. En elev som viser mestring av et lærestoff får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som sliter med et lærestoff først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse, for så bygge videre på denne kompetansen. Smart Øving vil også gi læreren bedre oversikt over elevenes mestring slik at lærer kan gi hver enkelt elev bedre oppfølging.

Funksjon

For å kunne gi tilpassede oppgaver må hver elev ha en unik bruker. Når eleven er pålogget kjenner systemet igjen eleven og vet hva denne eleven mestrer slik at oppgavene som blir presentert er riktige for denne eleven. En lærer kan samle elevene sine i en eller flere læringsgrupper. For at dette skal fungere må systemet samle opplysninger om hvilke oppgaver eleven har gjort, hvilket mestringsnivå eleven viser og hvor lang tid som er brukt. Disse opplysningene danner grunnlaget for læringsanalyse. Med utgangspunkt i læringsmålene synliggjør læringsanalysen elevenes kompetanse for læreren. Slik gis læreren mulighet til å gi tilbakemeldinger ut fra den enkelte elevs behov og forutsetninger på en bedre måte. Læreren blir også i stand til å styre elevene mot passende læringsmål. Koblingen mellom læringsmålene ligger i en kunnskapsgraf Gyldendal har utviklet. I kunnskapsgrafen er alle læringsmålene koblet sammen. Der er hvert læringsmål videre brutt ned til læringsmoduler. En læringsmodul er definert som den minste enheten som gir læring. Disse læringsmodulene er koblet til læringsmål, og en modul vil kunne inngå i mange læringsmål. Oppgavene i Smart Øving er bygget opp fra de enkelte læringsmodulene, slik at dersom en elev for eksempel ikke kan beregne arealet av et kvadrat vil systemet avdekke gjennom kunnskapsgrafen hvorvidt det er ferdigheten 'å måle lengden', eller ferdigheten 'å multiplisere' som er problemet.

Personvern

Siden Smart Øving behandler inngripende opplysninger om den enkelte elev, som mestringsnivå i et fag, ble Smart Øving bygget opp fra bunnen av med innebygget personvern. Der er alle behandlinger av personopplysninger vurdert om de er nødvendige, hvem som skal kunne se de og hvor raskt de kan slettes.

Behandling av personopplysninger

Pålogging: I grunnutdanningen skjer all pålogging til Smart Øving gjennom FEIDE - Kunnskapsdepartementets løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Da mottar Gyldendal informasjon om navn, skole og epost.

For etter- og videreutdanning skjer pålogging enten gjennom FEIDE eller ved SMS.

Denne informasjonen kobles til læringsgrupper som opprettes av elevens lærer og blir lagret i tilknytning til læringsgruppen så lenge denne er aktiv.

En elev i en læringsgruppe ser kun informasjon om seg selv, mens lærer vil ha oversikt over alle elevene i sine læringsgrupper.

I Smart Øving vil lærer kunne følge med på elevenes utvikling, styre eleven mot riktige læringsmål og se hva elevene trenger hjelp med. For å oppnå dette kan læreren se hvor lang tid eleven har jobbet i Smart Øving per dag de siste 14 dagene, hvilke emner eleven har jobbet med de siste 14 dagene og elevens mestring totalt i skoleåret. Lærer setter også opp læringsgrupper og ser hvilken læringsgruppe en elev tilhører. All historikk til elever i grunnutdanningen slettes etter hvert skoleår da de vil jobbe mot andre læringsmål kommende skoleår. Lærer kan gjenbruke læringsgruppene, men da er hver elevbruker uten historikk når skoleåret starter.

For support lagres flere tekniske opplysninger. Dette gjelder type maskin, nettleser, hvilke oppgaver eleven har jobbet med og hvor lenge. Disse opplysningene har kun bestemte personer i Gyldendals kundeservice og utviklere tilgang til for å løse supporthenvendelser. Alle slike opplysninger slettes automatisk etter 14 dager. For å analysere om oppgavene fungerer som tiltenkt anonymiseres avgitte svar, som lagres i ett skoleår. Mer om hvordan Gyldendal generelt lagrer personopplysninger.

Ansvaret for behandlingene

Når en elev bruker Smart Øving er det skoleeier, som regel en kommune eller fylkeskommune, som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene til eleven. I utgangspunktet er behandling av personopplysninger ulovlig – altså kan ikke hvem som helst behandle personopplysninger ut fra egen interesse. Det er derfor skoleeier må ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysningene. For skoleeiere vil behandlingsgrunnlaget som regel være opplæringsloven som pålegger skoleeier å gi hver elev tilpasset opplæring. Altså utfører Gyldendal behandlinger av opplysningene i Smart Øving på vegne av skoleeier. Hvordan denne behandlingen skal foregå er regulert av en avtale mellom Gyldendal og Skoleeier. Gjennom avtalen plikter Gyldendal blant annet å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene og at Smart Øving ikke behandler flere opplysninger eller lagrer de lenger enn det som er nødvendig for skoleeiers formål.

Bruk av underleverandører

Knewton er «anbefalingsmotoren» i Smart Øving. Det er der selve anbefalingen av oppgavene foregår ut fra hvordan eleven mestrer ulike læringsmål. For at Smart Øving skal fungere trenger anbefalingsmotoren informasjon om hvordan den enkelte elev besvarer oppgaven. Gyldendal har spesifisert i databehandleravtalen med skoleeier at Gyldendal kan sende pseudonymiserte opplysninger om hvilke oppgaver og læringsmål en elev jobber meg og hvor lang tid som brukes til Knewton. Det betyr at Knewton ikke ser navn, klasse eller skole til eleven, siden eleven er har blitt tildelt et vilkårlig nummer som er koblet til en gitt læringsgruppe. Læringsgruppen har også et vilkårlig nummer og inneholder ikke kobling mot skole. Knewton er et amerikansk selskap, men alle opplysninger i Smart Øving lagres på servere i EU.

Råd for bruk:

Trygg bruk av Smart Øving forutsetter at både skolen, lærere og elever har et bevisst forhold til informasjonssikkerhet. Det innebærer for skolen at trådløse nettverk er krypterte, at hver enkelt elev har en egen bruker, at lærer og elev er påpasselig med egen påloggingsinformasjon og at den enkelte logger ut av produktet ved endt økt. Dette er spesielt viktig der elevene deler maskin.

For skoleeier anbefaler vi at to-faktorautentisering for lærere aktiveres i Feide/Dataporten.

Dersom du har ytterligere spørsmål om hvordan Smart Øving fungerer eller om hvordan personopplysninger behandles, kontakt Gyldendal kundeservice. For øvrige bruksvilkår, se Bruksvilkår for digitale produkter.