Dialogduk om olje og gassutvinning

kompass_dialogduk_web

Elevene skal sitte i grupper og diskutere saken. Hver elev får utdelt argumenter de skal begrunne og presentere for resten av gruppa. Her må elevene antagelig bruke Internett og andre kilder til hjelp for å finne gode begrunnelser. Gruppa skal deretter i fellesskap velge hvilke argumenter og begrunnelser de mener er mest overbevisende.

I etterkant av diskusjonen i gruppene kan det være nyttig med en gjennomgang i klassen. Det er også mulig at elevene bruker kunnskapen og argumentene de har tilegnet seg gjennom gruppearbeidet til å skrive en drøftende artikkel.  Til det har vi laget et eget refleksjonsnotat, som elevene kan fylle ut og bruke som utgangspunkt for skrivingen sin.

Lykke til med diskusjonen!

Relaterte artikler

Feltarbeid

Feltarbeid

En sentral metode i geografifaget er feltarbeidet. Geografer drar ut i verden og undersøker hvordan mennesket,...
Mitt hjemsted

Mitt hjemsted

Gjennom skoleåret tilegner elevene seg kunnskap om ulike geografiske emner, som er knyttet til ulike deler av verden...
Levende graf

Levende graf

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng...
Begrepsinnlæring

Begrepsinnlæring

Her finner du et begrepsskjema elevene kan bruke til innlæring av vanskelige begreper i geografifaget.