Fortellemåter og verdier

Vi har i dette opplegget tatt utgangspunkt i folkeventyret om lille Rødhette og novella «Stockholm» av Bjarte Breteig. Disse tekstene kan selvsagt erstattes med andre tekster.

Tid

3 X 45 minutter

Fra Panorama Vg2

Side 124 – 129

Eventyret «Lille rødhette» side 316

Novella «Stockholm» av Bjarte Breteig side 357

Organisering

Del elevene inn i grupper på 4. Elevene kan også jobbe parvis.

Mål for elevene:

 • Bli kjent med begrepene «fortellemåter» og «verdier» og reflektere rundt hva som ligger i disse begrepene
 • Nærlese eldre og nyere tekster
 • Øve analytiske ferdigheter
 • Diskutere faglige spørsmål i grupper/par
 • Skrive sidemål

1. Økt

 • Sett elevene sammen i grupper på 4. Gjør elevene kjent med målene for timen
 • Hva ligger i begrepet «fortellemåter»? Hvilke ulike fortellemåter fins? Aspekter å se nærmere på i en tekst kan være:
  • Medium (Hvilken plattform blir teksten publisert gjennom, og hvordan preger plattformen teksten?)
  • Modaliteter (Er teksten bygget opp av bilder, tegninger, lyd, verbalspråk eller annet?)
  • Sjanger (Hvilken type tekst er det snakk om? Skjønn eller sak? Hvilken sjanger – og hva preger denne sjangerens fortellemåte?)
  • Komposisjon (Hvordan blir selve fortellingen fortalt? Hvordan er historien bygget opp?)
  • Fortellende tekst eller bygget opp av replikker og dialog? Har teksten lyriske innslag? (Hvordan er teksten satt sammen? Av hvilke tekstlige varianter?)
  • Hvilke virkemidler blir bruk? Muntlig eller skriftlig språk? Andre språklige, lydlige eller visuelle virkemidler?
 • Hva ligger i begrepet «verdier»? Aspekter å se nærmere på i en tekst kan være
  • Har teksten en moral og et budskap? I så fall hvilket?
  • Blir noen fremstilt som gode og noen som onde i teksten? I så fall hvem? Hva sier dette om verdiene i teksten?
  • Hvilke tema tar teksten opp? Hva sier dette om verdiene i teksten?
  • Brukes det verdiladde ord, verdiladde bilder eller annet som sier noe om verdiene i teksten?
 • Det kan være fint å skrive aktuelle innfallsvinkler til tekstene opp på tavlen som en liste, slik at eleven har noe å arbeide etter når de selv skal studere tekster senere.
 • Les Lille Rødhette (side 316 i Panorama Vg2) sammen høyt i klassen.
 • Be deretter gruppene diskutere hva som kjennetegner fortellemåten i Lille Rødhette, og hva elevene vil si er tekstens innbakte verdier. Dette kan du gjøre gjennom å la gruppene jobbe seg samlet gjennom listen med innfallsvinkler over – eller du kan dele ut ulike innfallsvinkler til de ulike elevene på gruppa – slik at alle har noe eget å bidra med inn i gruppearbeidet.
 • Oppsummer det dere vil si kjennetegner fortellemåter og verdier i Lille Rødhette i samlet klasse.

 2. Økt

 • Les novella «Stockholm» (side 357 i Panorama Vg2) høyt i samlet klasse.
 • Be deretter gruppene diskutere hva som kjennetegner fortellemåten i novella, og hva elevene vil si er tekstens innbakte verdier. Dette kan du gjøre gjennom å la gruppene jobbe seg samlet gjennom listen med aspekter over – eller du kan dele ut ulike aspekter til de ulike elevene på gruppa – slik at alle har noe eget å bidra med inn i gruppearbeidet.
 • Oppsummer det dere vil si kjennetegner fortellemåter og verdier i «Stockholm» i samlet klasse.

3. Økt

 • Sammenlign tekstene med vekt på fortellemåte og verdier. Dette kan gjøres eventuelt først på gruppene først og så i hel klasse – eller bare i hel klasse.
  • Funn som kan komme fram gjennom denne oppgaven kortfattet:
   • Eventyret har en mer muntlig fortellemåte enn novella. Teksten er kortere og mer basert på gjentakelser og lignende, muntlige fortellergrep – som blant annet en tydelig fortellerstemme. Verdiene i teksten er tydelig. Sympatien er lagt hos jenter, og oppfordrer jenter til passe seg for slu og utspekulerte menn. Jentene er snille og gode, og blir framstilt som et lett byttedyr. Slik sett er teksten basert på et gammeldags og stereotypt kjønnsrollemønster.
   • «Stockholm» er en novelle og har dermed en tydeligere skriftlig fortellemåte. Dette ser man blant annet gjennom detaljerte miljøskildringer og veksling mellom norsk og svensk. Mens «Lille Rødhette» har fokus på selve handlingen og en tydelig moral, legger «Stockholm» vel så mye mer vekt på å beskrive en stemning og en følelse. Dermed har «Stockholm» ingen ekstern forteller, men historien blir fortalt av en jeg-forteller. Dette preger framstillingen av historien i stor grad. Vi blir dratt inn i tankene og følelsene til en ukjent person. Mens sympatien i «Lille Rødhette» helt tydelig er lagt hos det feminine kjønn, er ikke verdisynet i «Stockholm» like enkelt å få taket på. Her møter vi to triste skjebner, en forlatt gutt og en ensom jente, som begge dikter opp et liv og en tilværelse som ikke finnes. Slik sett kan teksten heller leses som en beskrivelse av en eksistensiell tomhet – og kanskje også som en indirekte kritikk av et moderne samfunn hvor vi i stadig større grad har anledning til å gjemme oss fra det virkelige livet gjennom internett.
  • Kortsvarsoppgave: Be elevene skrive en kortfattet (ca. 250 ord) sammenligning av de to tekstene med utgangspunkt i fortellemåte eller verdier. Påstander om de to tekstene skal begrunnes gjennom konkrete eksempler. Teksten kan gjerne skrives på sidemål. Da er det en fordel om eleven i forkant av skrivingen også setter seg et konkret mål for sidemålsskrivingen. Be elevene evaluere egen tekst – eller be elevene utveksle tekstene og evaluere hverandres.

Relaterte artikler

Skriving av saktekster

Skriving av saktekster

Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet....
Skriv bedre! (Øvelser)

Skriv bedre! (Øvelser)

Undervisningsoppleggene er utarbeidet for Gyldendal av Charlotte Smith Systad, norsklærer ved Kuben vgs.
Julefortellinger

Julefortellinger

Norsk folkemuseum har flotte ressurser som forteller oss hvordan julefeiringen har endret seg i Norge gjennom tidene.
Julejeopardy

Julejeopardy

Jeopardy er en konkurranse der du har svarene og elevene skal stille det riktige spørsmålet for å få poeng.
Dramatisk diktning

Dramatisk diktning

Her finner du et opplegg som kan fungere som et oppstartsopplegg til emnet «dramatisk diktning».
Økolitteratur

Økolitteratur

Klimakrisen har inspirert mye ny, dystopisk litteratur. Her finner du oppgaveforslag til hvordan du kan jobbe med...
Jobbintervju

Jobbintervju

Å trene på jobbintervju kan være like viktig som å lære eleven dine å skrive gode søknader når det gjelder å få seg...
La elevene jobbe med SKAM

La elevene jobbe med SKAM

Dramaserien Skam har fått enorm popularitet. Her er forslag til noen oppgaver du kan arbeide med i klassen din.