Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet

Det å undervise om norsk språkhistorie på en måte som engasjerer, er ikke alltid like enkelt. Elevene skal både se, lese og skrive – og ikke minst skal de leve seg inn tiden gjennom å innta roller. Dette opplegget er ment som et oppstartsopplegg til emnet språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet.

Tid

2 X 45 minutter

Fra Panorama Vg2

Side 95 – 104

Organisering

Grupper med 3 elever

Mål for elevene:

 • Få oversikt over de mest sentrale hendelsene i norsk språkhistorie
 • Reflektere over sammenhengen mellom språk og demokrati
 • Bli kjent med en sentral forfatter og en tekst fra perioden og reflektere over tekstens innhold
 • Skrive og lage en sammensatt saktekst

1. økt

 • Orienter elevene om målet for timen
 • Fem minutter: Elevene drodler parvis rundt spørsmålet: Hva vet dere om språksituasjonen på 1800-tallet? Få sentrale stikkord opp på tavlen
 • Se filmen http://tv.nrk.no/serie/ivar-aasen (fra 01:40 – 08:51). Be elevene samtidig svare på disse spørsmålene
  • Er Norges situasjon med to sidestilte skriftspråk uvanlig?
  • Hva er uvanlig med Norges skriftsituasjon?
  • Hva brukes som forklaring på at bokmålet har hatt en så sterk posisjon i det norske folket?
  • Språk debatten på 1800-tallet var i stor grad også en kamp om hvilke verdier det norske samfunnet skulle bygges på. Forklar.
  • I 1884 ble Johan Sverdrup statsminister og parlamentarismen innført. Hvordan henger disse politiske hendelsene sammen med framveksten av landsmålet?
  • Skriv tre – fem påstander som du tenker karakteriserer Ivar Aasen og arbeidet hans.
 • 5 – 10 minutter. Eleven diskuterer svarene sine i gruppa. Spørsmålene og svarene gjennomgås så av lærer.
 • 15 minutter. Aasmund Olavsson Vinje var en av de norske forfatterne som tidligst tok det nye landsmålet i bruk. Les teksten «Om vårt nasjonale strev» side 308 sammen. Diskuter hva teksten sier. Hvordan kan innholdet i denne teksten koples opp til språkspørsmålet?

2. Økt

Rollespill om språkstriden på 1800-tallet

En elev får utdelt rollen som Knud Knudsen. En annen elev er Ivar Aasen. Den tredje eleven er journalisten Christian Kramer som er ansatt i Morgenbladet. Oppdragskort deles ut til hver enkelt.

Journalist

Du er journalist Christian Kramer og jobber i Morgenbladet. Året er 1880. Du skal lage en reportasje om språksituasjonen i Norge. I denne forbindelsen ønsker du å intervjue Ivar Aasen og Knud Knudsen for å undersøke hvordan de mener det står til med det norske språket og hvordan de ser for seg den norske språksituasjonen om hundre år. Les deg opp om dine intervjuobjekter og kom fram til mellom 8 – 10 spørsmål som du kan spørre dem om for å få belyst saken best mulig.

Intervjuet ditt skal starte med noen faktaopplysninger om intervjuobjektene, og gjerne et bilde av dem – før du går videre til spørsmålene og svarene. Slik:

Navn:

Alder:

Aktuell fordi:

Ivar Aasen

Du er bondesønn. lærer og språkforsker, og svært opptatt av hvilket språk det norske folket bør bruke. Du har blitt kontaktet av en norsk journalist som ønsker å skrive en reportasje om den norske språktilstanden, og han ønsker å intervjue deg om saken. Les deg opp om Aasen (side 102 – 105) samt http://no.wikipedia.org/wiki/Ivar_Aasen og tenk gjennom hvilke momenter og synspunkter du vil framheve for å styrke din sak i et intervju.

Knud Knudsen

Du er lærer og språkforsker, og svært opptatt av hvilket språk det norske folket bør bruke. Du har blitt kontaktet av en norsk journalist som ønsker å skrive en reportasje om den norske språktilstanden, og han ønsker å intervjue deg om saken. Les deg opp om Knudsen (side 102 – 105) samt http://no.wikipedia.org/wiki/Knud_Knudsen og tenk gjennom hvilke momenter og synspunkter du vil framheve for å styrke din sak i et intervju.

Elevene får 20 minutter til å forberede seg. Alle tre skal ta notater i forberedelsestiden. Videre skal journalisten intervjue Asen og Knudsen sammen. Intervjuer noterer mens han intervjuer.

3. og 4. økt

Dersom du ønsker det, kan du utvide opplegget gjennom et skriftlig etterarbeid. I etterkant kan intervjuene kan du be elevene om å skrive intervjuene ut som del av en helhetlig artikkel. Hele gruppa er ansvarlige for å skrive ut artikkelen. Artikkelen skal inneholde dette:

 • En informativ, dekkende overskrift.
 • En innledning som beskriver saklig og nøkternt den språklige situasjonen som Norge er i for tiden (1880).
 • Intervju med Ivar Aasen og Knud Knudsen om språkspørsmålet.
 • Historisk faktaboks om språksituasjonen i Norge fra middelalderen til i dag.
 • En informerende illustrasjon med bildetekst til.

Relaterte artikler

Skriving av saktekster

Skriving av saktekster

Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet....
Skriv bedre! (Øvelser)

Skriv bedre! (Øvelser)

Undervisningsoppleggene er utarbeidet for Gyldendal av Charlotte Smith Systad, norsklærer ved Kuben vgs.
Julefortellinger

Julefortellinger

Norsk folkemuseum har flotte ressurser som forteller oss hvordan julefeiringen har endret seg i Norge gjennom tidene.
Julejeopardy

Julejeopardy

Jeopardy er en konkurranse der du har svarene og elevene skal stille det riktige spørsmålet for å få poeng.
Fortellemåter og verdier

Fortellemåter og verdier

Dette opplegget er ment som et forslag til hvordan man kan sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg...
Dramatisk diktning

Dramatisk diktning

Her finner du et opplegg som kan fungere som et oppstartsopplegg til emnet «dramatisk diktning».
Økolitteratur

Økolitteratur

Klimakrisen har inspirert mye ny, dystopisk litteratur. Her finner du oppgaveforslag til hvordan du kan jobbe med...
Jobbintervju

Jobbintervju

Å trene på jobbintervju kan være like viktig som å lære eleven dine å skrive gode søknader når det gjelder å få seg...
La elevene jobbe med SKAM

La elevene jobbe med SKAM

Dramaserien Skam har fått enorm popularitet. Her er forslag til noen oppgaver du kan arbeide med i klassen din.