Samfunnsfag 8–10

8 tips til vurdering i samfunnsfag på ungdomstrinnet

– Læring og lærelyst bør være det viktigste elevene tar med seg fra vurderingen, mener Kjell Evensen, prosjektleder ved Senter for livslang læring og forfatter av flere bøker om vurdering.

Tekst Sissel Fornes | Foto: Maskot

 

Kjell Evensen har undervist i samfunnsfag, KRLE og kroppsøving i ungdomsskolen i 14 år og har blant annet skrevet boka Helhetlig vurderingspraksis.  

– Jeg har vært opptatt av tematikken lenge og har jobbet mye med karakterfri underveisvurdering i ungdomsskolen, sier Evensen, som understreker at han er en praktiker og ikke forsker.  

Han har også vært konsulent på samfunnsfagverket Relevans for Gyldendal, og i forbindelse med Fagfornyelsen deltok han læreplangruppa for samfunnsfag og i Utdanningsforbundets fagnettverk.  

Kjell Evensen har også sin egen blogg om vurdering i praksis.   

Unngå faktafellen 

Han tror overgangen fra faktafag til kompetansefag kan være litt utfordrende for lærerne når det kommer til vurdering.  

– Det kan lett bli fokus på å lære om noe, i stedet for å lære for å bli en god samfunnsdeltaker gjennom å gjøre. Det viktige er at elevene får perspektivforståelse, som å se sammenhengen mellom årsak og virkning, påpeker Evensen. 

Ved siden av faktafellen er det viktig å være bevisst på at vurdering pågår kontinuerlig.  

– Hvis du venter med å vurdere til du har en vurderingssituasjon, som en prøve eller en fremføring, får du et problem om eleven ikke der på det tidspunktet. Mitt viktigste råd er å stå mindre ved kateteret og jobbe mer med elevene, for da vet du hva de kan.

MA77584

Kjell2
"Hvis du venter med å vurdere til du har en vurderingssituasjon, som en prøve eller en fremføring, får du et problem om eleven ikke der på det tidspunktet."
Kjell Evensen

Relevans

Samfunnsfag 8–10

Læreverk Mockup Relevans

Her får du 8 tips til hvordan du kan jobbe med vurdering i samfunnsfag: 

1. Ta i bruk fagsamtaler i gruppe fra 8. klasse 

Fagsamtaler handler om å få til en dialog med elevene, der de får mulighet til å vise hvordan de bruker de kunnskapene og ferdighetene de har opparbeidet seg underveis.  

Men skal fagsamtaler som vurderingsform gi utbytte, må elevene få øve. Det kan være smart å starte med lærerstyrte gruppesamtaler, der gruppa innledningsvis også blir enige om hvilke spilleregler som skal gjelde i de faglige diskusjonene. Gruppa bør ikke være større enn 4-5 elever. Det er viktig at det legges opp til en progresjon, der lærerens rolle gradvis blir mindre mens elevene blir mer aktive og ansvarlige. På 10. trinn bør elevene være i stand til styre dette selv og eventuelt ta opp samtalen på video. Denne kan læreren bruke som støtte i det samlede vurderingsarbeidet. 

2. Skap felles forståelse med kollegene 

Siden det er vanlig å jobbe med ett og ett tema i samfunnsfag, kan det være vanskelig å se hvordan god sluttkompetanse i faget ser ut. Bruk tid til å definere hva en sluttkompetanse på slutten av 10. trinn innebærer sammen med kollegaene dine. Når dette er definert, blir det også enklere å undervis på en måte som legger opp til at elevene når denne sluttkompetansen.

MA77577 (1)

3. La elevene vurdere seg selv 

Involver elevene i vurderingsprosessen hele veien; i oppstarten, underveis og som en evaluering av et tema eller en periode. Egen refleksjon gir elevene innsikt i hva de mestrer og hva de trenger å jobbe mer med, og elevenes egen vurdering kan også omfatte hvilke av lærerens råd de vil prioritere. Som lærer retter du ikke, men viser elevene hvor de kan gjøre endringer. En tilbakemelding kan være å be eleven se nærmere på argumentene eller forklaringene sine, uten selv å svare på hva som mangler. 

4. Lag oppgaver der elevene viser ferdighetene 

På slutten av skoleåret bør elevene få oppgaver der de skal bruke ferdighetene de har tilegnet seg. Det er ikke faktakunnskaper de skal vise, men for eksempel analysere en konflikt ut fra årsak-virkning. En slik oppgave kan se utfordrende ut for elever på 8. trinn, men det er bra om de allerede her får vite at de vil få denne oppgaven senere. Da får de et inntrykk av hva som er forventet.

"Fagsamtaler handler om å få til en dialog med elevene, der de får mulighet til å vise hvordan de bruker de kunnskapene og ferdighetene de har opparbeidet seg underveis."
Kjell Evensen

Utvalgte sider fra kapittel 3 i boka Relevans 9.

I kapittel 3 i Relevans 9 lærer elevene blant annet om framveksten av nazisme og fascisme i Europa i mellomkrigstiden. I en av de avsluttende kapitteloppgavene skal de lage en presentasjon der de bruker lyd, filmklipp og bilder for å forklare hva de har lært.

Se hele temaet i Relevans Fagrom

Bla i Relevans 9 her


5. Inviter en 10. klasseelev til 8. klasse 

Å få besøk i klassen av eldre elever er alltid spennende – og det kan også være lærerikt. For elevene i 8. klasse kan det være både nyttig og motiverende om en 10. klasseelev holder en presentasjon foren klassen. Da ser de hva det er forventet at de mestrer to år frem i tid – hva de skal jobbe mot. For den eldste eleven er det en fin mulighet til å holde en presentasjon de allerede har lagt ned arbeid i, én gang til, for et publikum.

Lær mer om å holde en digital presentasjon i Revans

En digital presentasjon kan lages i flere verktøy. I digitale presentasjonsverktøy er det mulig å kombinere skrift, bilder, film og lyd. Det vanligste er å bruke skrift og bilder sammen. En god presentasjon har en ryddig struktur og en god balanse mellom skrift og andre elementer.

I Verktøykassa i Relevans Fagrom finner du flere nyttige tips.

Gå til Relevans verktøykasse

Skjermbilde 2022 03 09 Kl. 09.27.49

6. Gi elevene muligheten til å bruke tilbakemeldingene

– Når elevene først har fått vurdering på noe de har gjort, er det viktig å sørge at de også får en mulighet til å bruke tilbakemeldingen til noe. Det er derfor viktig at de får innspill på et overordnet nivå at det også kan brukes på neste tema. Gis det en tilbakemelding på faginnholdet etter et tema i geografi, er det vanskelig å gjøre seg nytte av dette om neste tema er innen samfunnsfag. Da blir det en sluttvurdering, og ikke underveisvurdering.

7. Spar tid med å la elevene spille inn presentasjonen sin 

– Det er ikke alltid nødvendig at elevene fremfører foran hele klassen. De kan i stedet ta videoopptak, som du kan bruke når du skal vurdere presentasjonen. Elevene kan gjerne presentere for hverandre i grupper, for å øve. Det er også fint å vise frem noen gode eksempler for klassen etterpå. På denne måten sparer du mye tid, og du unngår en situasjon der alle må høre andre snakke om noe de selv ikke er interessert i. 

Slik gjør proffene det!

La dere inspirere av filmene fra Relevans:

8. Spill inn tilbakemeldingen din på video 

– I stedet for alltid å gi skriftlige vurderinger på skriftlig arbeid, kan du også selv spille inn tilbakemeldingene dine. Bruk skjermopptak når du leser og markerer i teksten. For mange kan det være enklere og mindre at du muntlig sier hva du synes de har fått til og gir råd om hva de kan jobbe mer med. Skriftlige tilbakemeldinger gitt fordi du synes du må, til noen som ikke har tenkt å lese dem, er uansett bortkastet.  

Kutt karakterene 

Kjell Evensen erkjenner at vurdering er krevende. Hans erfaring er at man må jobbe aktivt for at elevene skal forstå og utnytte ulike tilbakemeldinger de får, og at karakterer i liten grad bidrar til læring. 

– Et generelt tips er å kutte ut karakterer på elevarbeid. Elevene skal først og fremst lære av tilbakemeldingene vi gir, ikke rangeres til et nivå. Ingen har noensinne blitt fått mer lærelyst av å få en toer. Når elevene blir mest opptatt av karakterene, kommer læringen i skyggen.   

Relaterte artikler

Kamp for rettigheter

Kamp for rettigheter

10. desember er FNs menneskerettighetsdag. I denne anledning har Relevans noen utforskoppdrag der elevene kan jobbe...