Aktiviser eleven og planlegg undervisningen!

Et vilkårlig klasserom høsten 2020. På timeplanen står det norsk. Klasse 1E jobber med et større prosjekt om økokritisk litteratur. Læreren startet timen med et oppdrag fra læreboka som handlet om kritisk lesing av skjønnlitteratur. Nå er elevene i gang med å tolke en tekst læreren har delt ut. Appell ligger oppslått på alle pultene. Nikolai har slått opp på kurset i tolkningstrappa, Sunniva skummer gjennom en modelltekst i episk tolkning, mens Stine studerer hvordan hun kan bruke kreative virkemidler når hun skriver saktekster. Simon er inne i Appell Ferdigheter i Skolestudio og øver på hvordan han kan variere språket bedre.

Appell gjenspeiler måten du jobber med norskfaget på i klasserommet. Det vil si at Appell:

 • har tydelig kobling mellom fagstoff, primærtekster og ferdighetstrening.
 • har gode verktøy for elevene når de jobber selvstendig.
 • tilbyr en rekke didaktiske hjelpemidler for læreren som støtte i undervisningsplanleggingen.
 • gjenspeiler de nye grepene i fagfornyelsen med fokus på utforskning, kritisk tenkning og dybdelæring, mens de tverrfaglige temaene dekkes i aktiviteter og tekstutvalg. 

Strukturert etter kjerneelementene

Appell er strukturert etter kjerneelementene for å tydeliggjøre sammenhengen mellom kjerneelementer og kompetansemål. Muntlig og skriftlig tekstskaping dekkes i en egen kursdel. En stor og variert tekstsamling avslutter verket. Hver del i tekstsamlingen innledes med et essay som aktiviserer elevene med problemstillinger de vil møte på i tekstene.

Fast, men fleksibel kapittelstruktur

Vi har vektlagt at fagstoffet skal modelleres og aktiveres slik at elevene kan få være aktive og utforskende i egen læringsprosess. Alle kapitlene i Appell følger en fast struktur vi har kalt opplev, forklar det, forstå det og gjør det. Selv om strukturen er fast, er den likevel fleksibel og åpner for flere måter å jobbe med lærestoffet på.

Opplev

 • Alle kapitler starter med en utforskende aktivitet.
 • Hensikten er å aktivisere elevenes førforståelse og vekke interesse for temaet.

Forklar det

 • Fagstoffet blir forklart på en kortfattet og presis måte med tydelige deloverskrifter.
 • Sentrale fagbegreper blir gjennomgående forklart i tabellform med eksempler og funksjonsforklaringer.
 • Fagstoffet aktiviseres med oppgaver underveis.

Appell

Norsk SF, Vg1

Appell er et helt nytt læreverk i norsk. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren. 

 

Les mer om Appell

280X280 Appell Bok Omslag

Forstå det

 • I forstå-det går vi i dybden og viser hvordan relevante fagbegreper og funksjonsforklaringer kan overføres på én konkret tekst.
 • Flere av disse eksempeltekstene er utvidet med modelltekster i kursdelen. På den måten ønsker vi å få fram de ulike trinnene i arbeid med tekster.

Gjør det

 • Alle kapitlene avsluttes med aktiviteter utformet som oppdragskort.
 • Oppdragene varierer i omfang og varighet. Noen er korte igangsettere eller kreative repetisjonsoppgaver, mens andre går mer i dybden og trekker inn både ferdighetstrening fra kursdelen og tekster fra tekstsamlingen.
 • Oppdragene henvender seg direkte til elevene, men er først og fremst tenkt som en didaktisk idékasse læreren kan plukke fra som de vil.

----

Ønsker du å bla i hele boka? Her finner et digitalt vurderingseksemplar av Appell.

----

Ferdighetstrening i egen kursdel

Kompetansemål som omhandler ferdigheter har vi valgt å skille ut i en egen kursdel for å gjøre dem mest mulig praktiske. Kursene er tenkt som verktøy for elevene når de jobber med tekster i ulike sjangere og utvides med oppgaver digitalt.

Vi har kurs i følgende emner:

 • Rettskriving
 • Tekststruktur
 • Tekstrevisjon
 • Kreativ tekstskaping
 • Tolkningstrappa (se eksempel)
 • Novelletolkning
 • Dikttolkning
 • Bildeanalyse
 • TV-serieanalyse
 • Retorisk analyse
 • Fagartikkel
 • Vurdering og bruk av kilder
 • Hvordan holde en appell
 • Muntlig presentasjon
 • Dramatisering

----

Se denne videosnutten om Tolkningstrappa, et av de mange kursene i Appells kursdel.

----

Tekster som utfordrer og fremmer leselyst

Appell har en stor og variert tekstsamling med god balanse mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Vi har ønsket å tilby dere en del tekster som dere nok ikke har sett i læreverk tidligere, samtidig som det også skal være noen kjente «klassikere». De tverrfaglige temaene er godt dekket i tekstutvalget. Mange av tekstene er valgt for å fremme leselyst, men det finnes også flere tekster som skal utfordre elevene. Et annet viktig prinsipp har vært at tekstutvalget skal passe både gutter og jenter. Vi har også lagt stor vekt på at det skal være gode, varierte og faglige relevante oppgaver til tekstene.

Digitale tilleggsressurser

Appell vil være en del av Skolestudio, Gyldendals digitale læringsunivers med et eget ferdighetsrom. Ferdighetsrommet er et aktiviserende verktøy for ferdighetstrening i muntlig, skriftlig, lesing og språk. Her vil dere finne redigerbare undervisningsopplegg, mange på to nivåer for bedre å kunne tilpasse ferdighetstreningen etter den enkelte elevs behov. Elevene vil dessuten få tilgang til kommenterte modelltekster, skriverammer, deltreningsoppgaver og annet de trenger for å bli studieforberedt i norskfaget.

----

Har du testet Appell Ferdigheter i Skolestudio? Logg inn her.

----

Fellesutgave for vg2/vg3 kommer!

Til våren lanserer vi Appell vg2/vg3, en fellesutgave som dekker kompetansemålene for begge årstrinn. Med Appell vg2/vg3 ønsker vi å tilby elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen. Fagstoff er presentert på en kortfattet og oversiktlig måte, slik som i Appell vg1, og boka vil fungere godt som et oppslagsverk for elevene. Teksten står i sentrum i Appell vg2/vg3, og i alle kapitlene er det fokus på sentrale tekster som både blir modellert og aktivisert for elevene. I tillegg har verket en egen antologidel som tilbyr tekster fra Middelalderen til i dag. I tekstutvalget er den komparative lesingen som læreplanen vektlegger godt ivaretatt, det samme med de tverrfaglige temaene. Appell vg2/vg3 har også en stor kursdel som bygger videre på vg1-boka. Her er det tenkt en progresjon fra vg1.

Vi mener at en fellesutgave vil åpne for større metodefrihet i faget. Det vil for eksempel være mulig å gå mer i dybden på enkeltemner og se større linjer og sammenhenger. Samtidig organiserer vi stoffet slik at det også er fullt mulig å jobbe med kompetansemålene på hvert trinn slik som de skisseres i læreplanen.

Vil du vite mer?

I Gyldendal Fagtid kan du se en videopresentasjon av Appell, i tillegg til korte videosnutter der forfatterne forteller om hvordan Appell svarer på fagfornyelsen. Vi inviterer også gjerne deg og dine norskkolleger til et digitalt møte, om det er ønskelig. Ta kontakt med mari.guren@gyldendal.no

Appell Ferdigheter

Digitalt øverom i Skolestudio

I Skolestudio finner du Appell Ferdigheter der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter. Dette er et øverom som blant annet skal dekke grammatikkoppgaver og kurs for læreverket Appell. Appell Ferdigheter for norsk består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk. 

 

Les mer om Appell Ferdigheter

Logg inn i Appell Ferdigheter